Vicenç i Joan 30.07.2012

Recurs contra el Decret que permet els aparcaments il•legals de Turqueta, Favàritx i Far Nati

.- El PSOE  Menorca considera que davant dels advertiments dels cossos de seguretat i emergències sobre les dificultats que pot provocar “l’evident ocupació de les voreres i accessos de les carreteres i camins durant la campanya turística estival”, la resposta ha de centrar-se a evitar aquesta ocupació i no pas en augmentar la pressió sobre la platja

 

.- Una altra possibilitat per millorar els accessos passaria per potenciar la connexió en transport públic, millorant la freqüència

 

El Grup Socialista al Consell de Menorca ha interposat un recurs d’alçada contra la Resolució núm. 2014/193, HABILITACIÓ TEMPORAL D'ESTACIONAMENTS A DIFERENST INDRETS DE MENORCA. Es demana que se’n declari “la nul·litat de ple dret o, subsidiàriament que s’anul·li la resolució impugnada”  i  que “es clausurin els estacionaments executats sense el preceptiu títol habilitant, i sense complir els condicionants de l'informe del cap del servei d'Ordenació d'Emergències de la Conselleria d'Administracions Públiques del Govern.” Respecte de la normativa infringida el recurs cita les normes que regulen la disciplina urbanística en sòl rústic i el Pla Especial de l'ANEI ME-14, en concret el que assenyala en relació als aparcaments i el model de platja verge.”

D’aquesta manera els representants del PSOE insisteixen en la necessitat que l’administració insular compleixi amb els requisits administratius i legals pertinents en qualsevol de les seves actuacions i recorden que cap dels projectes d’estacionament temporal compten amb la preceptiva Declaració d’Interès General “o instrument de planejament habilitant” –resulta inconcebible el greuge comparatiu amb la ciutadania que suposa el fet que l’administració pública dugui a terme actuacions sense comptar amb els procediments i autoritzacions pertinents-.

El recurs també posa l’accent que actuacions com la vinculada a Cala’n Turqueta (a Sa Marjal Vella) “malmet clarament el model turístic de gaudi de platges verges” i adverteix que “un increment d'aquesta magnitud pot alterar el Pla de seguretat de la platja i el nombre de socorristes necessaris.”

En aquest aspecte des del PSOE Menorca es lamenta l’intent de tergiversació dels informes dels serveis i cossos de seguretat i emergències per mirar de justificar la creació de nous estacionaments sense comptar amb la preceptiva llicència que els empari i contravenint el model turístic i ambiental.

 

Així a l’informe de Situació estacionament a Cala Turqueta remès el 10 de juliol de 2013 per el director general d’Interior, Emergències i Justícia, s’indica que quan els informadors acaben la seva feina -a les 18.00h- els vehicles aparquen massiva i descontroladament al camí d’accés a la platja, deixant només un carril estret per als dos sentits. Una realitat davant la qual els tècnics consideren que en dies d’estiu i amb els índexs de risc d’incendi forestal en valors màxims anuals, haurien d’evitar-se aquestes situacions controlant tal vegada més hores l’aparcament de vehicles en zones forestals no condicionades per això.

 

En cap cas doncs, la solució apuntada per els tècnics passa per crear un nou aparcament que incrementi el nombre de places –el de Sa Marjal Vella incrementa en 142 l’oferta de places- i augmenti la pressió sobre una platja que, a més, compta amb un punt autoritzat de desembarcament d’excursions nàutiques.

 

Des del PSOE es considera que la resposta passa per evitar aquesta ocupació de voreres i marges, de manera que les policies competents facin complir la normativa conscienciant –en col·laboració amb els informadors- i, si cal, sancionant. Així ho recomana un informe policial de maig de 2013 quan adverteix que els vigilants assignats al control de l’accés i estacionament es veuen desbordats des del dia d’inici fins al final del control. S’hauria d’estudiar la necessària possibilitat d’haver d’ampliar tant les dates de control com l’horari diari i el número de controladors(...)Podria estudiar-se l’ampliació del pàrquing però el problema principal d’accés com de circulació no es solucionarà, ja que la quantitat de gent que vol accedir es superior a la quantitat de vehicles que pot suportar el camí d’accés

 

D’altra banda l'informe sobre la resolució 2014/193 signat pel cap del servei d'Ordenació d'Emergències, el 9 de juliol de 2014, condiciona l'informe favorable a l'aplicació de les mesures correctores detallades a les consideracions tècniques. Consideracions que determinen (secció SI 5 del CTE,1) que: “a) Debe haber una franja de 25 m de anchura separando la zona edificada de la forestal, libre de arbustos o vegetación que pueda propagar un incendio del área forestal asi como un camino perimetral de 5m, que podrá estar incluido en la citada franja;” (tot i que aquesta concreció del CTE no està transcrita a l'informe). Així s’evidencia “que els condicionants de l'informe favorable del cap del servei d'Ordenació d'Emergències no estan implementats als aparcaments, sense títol habilitant, que el Consell va crear l'estiu de 2013 a Son Camamil·la i a Sa Marjal Vella i que manté per l'estiu de 2014.”

 

El que resulta inadmissible és que la solució al risc que pot suposar la massificació d’una platja verge sigui facilitar l’arribada de més vehicles (en plena temporada alta és evident que si s’obrissin dos o tres aparcaments més aquests també s’omplirien).

 

A més els socialistes consideren que en lloc de facilitar l’arribada de més cotxes amb un nou aparcament -sense disposar del Pla Especial per aparcaments en Rústic que determina la NTT-, es podria apostar per millorar el transport públic amb més freqüències de pas dels autobusos que arriben a platges verges i potenciar-ne la informació (sempre tenint en compte la capacitat de la platja).