IMG_1382[1]

'Per quin motiu creiem important iniciar un procés de derogació de la Norma Territorial Transitòria'

 

Susana Mora; portaveu del Grup Socialista al Consell Insular

 

Vicenç Tur; Secretari General del PSOE  Menorca

 

Els i les socialistes hem dit i repetit que el que determinava el PTI era l’obligació d’obrir-ne la revisió. Revisió que s’havia de dur a terme l’any 2013, mitjançant un procés de màxima participació tal com es va fer durant la seva elaboració.

Però la NTT aprovada el passat mandat no és la revisió del PTI. És una modificació encoberta i àmplia del PTI, sense les garanties suficients ni els mecanismes de participació que garanteix un procés de revisió del Pla.

No neguem la feina feta durant els dos anys darrers del mandat anterior. Sabem de l’adequació i la constricció final que suposa la Norma. Res a veure amb els primers esborranys on, fins i tot, hi apareixien projectes concrets (d’urbanisme a la carta) sota els noms de “legitimacions”.

Així i tot des del PSOE Menorca creim que encara hi ha aspectes que xoquen de ple contra el PTI. La NTT modifica substancialment qüestions clau sobre el model territorial, qüestions que s’allunyen de l’essència del Pla de desenvolupament sostenible d’acord amb la condició de Reserva de la Biosfera, que desdibuixen els valors essencials del PTI. Qüestions que, en tot cas, no haurien de ser modificats si no és per una revisió sincera del mateix Pla.

Endemés aquestes qüestions que contradiuen el PTI no formen part del debat públic i en canvi reobren velles ferides innecessàries per assolir l’objectiu que tots i totes perseguim: que els instruments d’ordenació territorial serveixin per a la protecció territorial i medi ambiental però també, i de forma essencial, per promoure un creixement econòmic que ha de ser sostenible i més just.

La NTT, entre altres aspectes per noltrus innecessaris i contraris al model àmpliament defensat per la societat menorquina, permet nous creixements urbanístics amb la creació de les Àrees de Transició a les zones turístiques, quan hi ha sòl vacant a les zones turístiques existents per milers de places.
o La NTT, a imatge de les lleis Bauzà, defensa la implantació de grans equipaments al camp que es considerin ‘desestacionalitzadors’ amb la construcció al seu entorn d’oferta d’allotjament.
o  Se salta l’autonomia municipal, ja que no seria necessari incorporar les determinacions previstes per la NTT als planejaments urbanístics dels ajuntaments
o Desregula el creixement turístic, creant inseguretat i un greu perjudici pel foment de noves places hoteleres. Ara aquestes places han de ser comprades o adquirides, quan el PTI eximia d’aquesta responsabilitat.

o Elimina la limitació de les dimensions dels aparcaments en rústic vinculada a la capacitat de càrrega de les platges. Volem platges verges desbordades?, platges que ens serveixen per vendre el que encara és el nostre principal producte turístic.

 

En definitiva, tot i les constriccions al final del procés, encara hi ha elements que contradiuen el model territorial del PTI i ho fan mitjançant un nou instrument (NTT) que no hauria d’haver servit per açò, per desplaçar la meitat d’articles del Pla.

Ara bé, reconeixem aspectes positius. Alguns de concreció com ara  la recuperació del Camí d’en Kane i del Camí Reial del Nord com a vies públiques, algunes  modificacions cartogràfiques de les Àrees de Prevenció de Riscos que induïen a errors o fins i tot la simplificació de les matrius d’usos.

També hi ha altres punts que, tal com vàrem expressar durant la tramitació de la NTT, semblen concitar el consens suficient i no malmeten l’esperit del PTI. Es tracta de remirar els volums de les edificacions a l’entorn a les Cases de Lloc, permetre’n augments, recuperar bouers i permetre’n els canvis d’usos a residencial en parcel·les on ja existeix aquest ús anteriorment o estudiar la millor gestió dels nuclis rurals per donar-los sortida, promovent sistemes de cooperació si la iniciativa únicament privada no ofereix la resposta esperada.  Aquests són aspectes positius de la NTT i és la nostra voluntat poder debatre dins aquest procés que ara s’inicia per si es considera interessant mantenir-los.

Però davant les reiterades qüestions que continuen apostant pel consum de territori, per construir en sòl rústic, malmetre el paisatge i per saltar-se els planejaments municipals, consideram clau poder derogar de forma immediata la Norma.

Per tots aquests motius defensem la derogació de la NTT. Decisió que no ha estat fàcil de dur a terme per la dificultat tècnico-jurídica que suposa deixar sense efecte una figura legal tan ‘excepcional’ (disposició addicional 9ª de la Llei 7/2012). I és cert que aquesta dificultat, junt amb la voluntat de compassar la derogació amb l’encertada decisió de l’actual Govern balear de modificar normativa aprovada per l’executiu anterior mitjançant el Decret Llei 1/2016, ha generat cert endarreriment dels terminis que teníem previstos.

També defensam el procés que ara iniciam per seguretat jurídica. Els informes interns i externs sobre la derogació de la Norma diuen que ‘suposarà la desaparició de tots els impactes negatius de la NTT que no conté el PTI i en cap cas suposarà que els impactes positius enumerats es converteixin en negatius’.

A més l’informe tècnic-jurídic del Consell Insular indica que la ‘derogació de la normativa de la NTT, degudament motivada –una deguda motivació que es considera perfectament acreditada per els tècnics especialistes del Consell- no confereix als propietaris dret a exigir una indemnització’. També s’ha de tenir en compte que qualsevol projecte que s’hagi pogut inicia sota la vigència de la NTT es continuarà tramitant d’acord amb els preceptes d’aquesta normativa.

En definitiva des del PSOE tenim ben clar que resulta fonamental aturar, junt amb els socis de govern, la imposició de criteris urbanístics basats en el consum de territori, d’aspectes desreguladors contraris a la sostenibilitat. Es tracta d’evitar danys irreparables sobre el territori i engegar la revisió del PTI. Un camí que ja hem iniciat i en el qual volem involucrar a tothom.