Ni Tadeo, ni el Grup Popular responen a la demanda de Damià Borràs perquè expliquin la proposta del Consell de Menorca per regular els habitatges vacacionals

.- Borràs ha defensat la posició del Grup Socialista al Parlament en el debat sobre convalidació del Decret Llei 6/2013 pel qual es modifica l'article 52 de la Llei 8/2012 del turisme de les Illes Balears

 

.- El Grup Socialista al Parlament de les Illes Balears s’ha abstingut

 

Avui s’ha debatut al Parlament la modificació de l'article 52 de la Llei de Turisme per autoritzar al Consell de Menorca a concretar en quins tipus d’habitatges autoritzarà les estades turístiques.

L’encarregat de defensar la postura del PSIB ha estat Damià Borràs qui, en primer lloc, ha lamentat que el “necessari debat” sobre aquesta qüestió es porti al Parlament, quan “no hauria d’haver sortit mai de Menorca”.

Borràs denúncia que, en lloc d’haver-se debatut a la institució insular, aquest debat ha arribat al Parlament “sense saber a les clares què regulam”. El diputat ha exposat que si l’equip de Govern del Consell hagués fet ús de la facultat de presentar una iniciativa legislativa, “abans s’hauria d’haver aprovat al plenari insular i, per tant, haurien hagut d’explicar què volen fer i com ho volen fer.” D’aquesta manera s’hauria pogut comprovar quin consens social han cercat –perquè  de polític no n’han cercat cap-, i quin han aconseguit. El que sí queda clar és que el Consell no ha obert cap debat públic.”

Però el President Tadeo justifica la decisió de no emprar la iniciativa legislativa per raons “d’extrema urgència”. Una urgència sobtada, ja que quan la Llei va ser debatuda “fa 17 mesos al Parlament, no va emprar el temps d’al·legacions per plantejar aquesta qüestió, ara tant urgent.” De fet el Sr Tadeo, com a diputat del PP, va votar a favor de la Llei  i de l’article 52.

Així aquesta proposta de modificació ha arribat al Parlament sense que la societat menorquina conegui qüestions tan importants com “la proposta per harmonitzar la convivència entre els residents i els turistes que puguin llogar els habitatges o la manera de regular la seva comercialització. De fet ni se sap qui ho regularà, el Consell o el Govern.”

Borràs també ha posat l’accent en les suposades singularitats de Menorca per demanar aquesta modificació. Ha recordat que el Consell de Turisme del Govern Balear el 15 d’octubre, va dir que la Llei del Turisme permet, com a gran novetat, ‘la comercialización turística de todo tipo de viviendas unifamiliares, de las pareadas y de las asimiladas como casas de pueblo unifamiliares entre medianeras;’ i afegia que la Llei ampliava les tipologies susceptibles d’admetre estades turístiques a todas las posibles, salvo a edificios plurifamiliares de uso residencial.’ “Així doncs si la llei ja va ampliar la possibilitat de comercialització a totes les tipologies possibles ‘salvo a edificios plurifamiliares de uso residencial,’ quina novetat aporta el decret-llei?; quina tipologia d’habitatge queda?”.

En aquesta mateixa línia el diputat menorquí ha preguntat per quin motiu no s’adapten les tipologies a les poblacions de Mallorca, d'Eivissa o de Formentera. En definitiva ha demanat “perquè no s’ha permès que cada Consell pogués decidir, en ús de les seves competències reglamentàries d’ordenació turística, quins habitatges es poden comercialitzar i quins no”; una qüestió fonamental en atenció a la tant preconitzada seguretat jurídica.

Però l’únic cert és que 17 mesos després d’aprovar la Llei del Turisme “donam voltes sobre què correspon regular a cadascú;” i ni tan sols se sap si es pensa aprovar “un reglament específic per a la modificació a la menorquina de l’article 52 abans que s’aprovi el reglament que ha de desenvolupar tota la Llei del Turisme o si el Consell de Menorca haurà d’esperar a l’aprovació del reglament general.”