Conxa Obrador i MJCamps 17-02-16

Maria José Camps defensarà al Parlament una proposta per tal que Can Saura pugui ser una peça clau de l’activitat cultural de Ciutadella

.- La Proposició No de Llei (PNL) que ha registrat Camps reclama al Ministeri de Justícia que abandoni la intenció d’instal·lar a Can Saura els Jutjats de Ciutadella.

 

“El Parlament de les Illes Balears insta al Ministeri de Justícia a negociar amb l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca la resolució del contracte de lloguer del Palau Can Saura Miret signat el 27 de març de 2015.” Aquest és el punt d’acord de la PNL que dimecres matí defensarà en la Comissió d’Assumptes Institucionals la parlamentària menorquina Maria José Camps.

 

En l’argumentació de la iniciativa s’hi exposa, per començar, com el 25 de març de 2015, “l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca, essent Batlle el popular Ramón Sampol, va acordar autoritzar el lloguer de l’edifici Palau Can Saura Miret al Ministeri de Justícia per tal d’instal·lar-hi els jutjats del partit judicial de Ciutadella de Menorca.” Dos dies després es signava un contracte de lloguer entre l’Ajuntament de Ciutadella, propietari de l’immoble, i el Ministeri de Justícia, per un temps de dos anys, prorrogables dos més, i una renda anual de 108.000,00 euros.”

 

Aquesta decisió va provocar l’oposició de “la societat civil cultural de Ciutadella de Menorca i de tota Menorca” i dels partits que en aquells moments eren a l’oposició, PSOE i PSM. De fet el Grup Municipal del PSOE va interposar “un recurs de reposició, que va ser admès a tràmit i donat el preceptiu trasllat del mateix al Ministeri de Justícia.”

 

A l’oposició social i política Camps hi afegeix d’altres aspectes sobre la situació de Can Saura. En primer lloc recorda que, de moment, “el Ministeri de Justícia no ha pres possessió de l’immoble, ”tot i que ha passat més d’un any des que es va signar el contracte de lloguer. També exposa que no s’han dut a terme les obres d’ adequació necessàries per tal que l’edifici tingui un ús judicial” i recorda que com a mínim “hi ha una alternativa a la ubicació dels jutjats, a l’edifici de l’anterior estació portuària, propietat del Govern de les Illes Balears.”

 

Finalment la diputada socialista fa esment del fet que la Batlessa de Ciutadella, “mitjançant carta certificada amb Registre de Sortida núm. 3593, de 29 de febrer de 2016, va sol·licitar al Ministeri de Justícia la resolució del contracte de lloguer.”

 

Amb tots aquests arguments la PNL de Maria José Camps exposa que des del PSOE es considera “que no té raó de ser continuar amb un contracte de lloguer que suposa un atemptat contra la cultura de Ciutadella de Menorca i de tota l’Illa, que no té interès per cap de les dues parts signants, i que ni tan sols se li ha donat compliment per la part arrendatària, màxim quan actualment l’edifici que els alberga no reuneix les condicions d’espai necessàries.