Conxa Obrador i MJCamps 17-02-16

Maria José Camps defensarà una iniciativa conjunta del Grup Socialista, els de Més, Podemos i Gent per Formentera sobre el futur del Verge del Toro

.- La Proposició No de Llei demanda al Govern que no retorni l’antic hospital a la Tresoreria de la Seguretat Social –administració estatal- i elabori el projecte per convertir el Verge del Toro en un centre amb usos sanitaris i sociosanitaris (per donar assistència a persones en determinades situacions de dependència com ara majors, malalts crònics, convalescents...)

 

Els membres de la Comissió de Salut del Parlament abordaran dimecres el debat i votació d’una Proposició No de Llei (PNL) que té per objectiu “donar cobertura” a la reivindicació menorquina de convertir l’antic hospital del Verge del Toro en “un centre amb usos sanitaris i sociosanitaris”.

 

En l’argumentació de la iniciativa, que defensarà la socialista Maria José Camps, es detalla la situació legal en què es troba el Verge del Toro. Una situació que es va començar a conèixer durant el mes de novembre de 2014 gràcies a una informació periodística quan el Diari Menorca va fer públic que el Govern havia posat en marxa el procediment per retornar aquest edifici a la Tresoreria de la Seguretat Social de l’Estat, de manera que l’executiu Bauzà renunciava a emprar aquest equipament. De fet aquesta decisió es va començar a concretar un mes i mig abans  -25 de setembre de 2014- quan el Conseller de Salut del Govern Bauzà va sol·licitar l’inici de l’expedient de reversió. Una decisió que la llavors consellera insular de Benestar Social –també del PP- desconeixia, segons va reconèixer ella mateixa el dia 20 de novembre de 2014 en la informació publicada.

 

Pocs dies després de conèixer-se aquesta notícia el llavors conseller de Salut, Martí Sansaloni, la confirmava al Parlament afirmant que un cop analitzades les necessitats assistencials de Menorca havien vist que amb els “recursos que en aquests moments estan a disposició dels menorquins, és possible donar assistència sanitària, sociosanitària i social”. I tot i que el President Tadeo va intentar esmenar al seu company de partit, el cert és que poc després Sansaloni es reafirmava en la idea que Menorca té les seves necessitats cobertes i no requeria més places. Esmentar també com, paral·lelament, la batlessa de Maó –també del PP- anunciava que facilitaria el canvi d’usos en el solar de l’antic hospital per posar-lo al mercat i permetre executar algun projecte privat.

 

Així dia 1 de desembre de 2014 la conselleria d’Hisenda i Pressupostos del Govern Bauzà autoritzava la reversió a la Tresoreria General de la Seguretat Social del Hospital Verge del Toro de Maó “atès que no és necessari per a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.” Però no es va tenir en compte que l’edifici annexa a l’antic hospital continua realitzant usos estrictament sanitaris, ja que s’hi ubica un Centre de Salut –en el que és un altre problema afegit-.

Per tant la PNL que defensarà Maria José Camps exposa com  “l’anterior Govern de les Illes Balears va renunciar de forma absolutament precipitada i irresponsable a donar un ús sociosanitari a l’edifici de l’antic Hospital Verge del Toro.”

 

A partir dels fets exposats, la iniciativa certifica que l’executiu Bauzà “no només no va fer res al respecte, sinó que ha obstaculitzat greument el procés de conversió del Verge del Toro en un centre sociosanitari, iniciant l’expedient de reversió de l’edifici a la Tresoreria General de la Seguretat Social.” En aquest sentit també s’hi recorda que l’anterior equip de Govern “no va actuar” durant tota la passada legislatura, “tot i que l’any 2010 –en temps de l’executiu Antich-, es va elaborar un Pla d’Usos que consolidava l’activitat sociosanitària al Verge del Toro i permetia estalviar en lloguers al Govern i al Consell de Menorca perquè unificava tots els serveis dispersos d’aquestes dues administracions dedicats a serveis socials.”

 

La PNL detalla que en aquests moments l’actual Conselleria de Salut “està redactant i definint el Pla d’infraestructures per cobrir les necessitats sanitàries i sociosanitàries, tot seguint una estratègia que prepari i reorienti el nostre sistema sanitari cap a la demanda creixent d’atenció a la cronicitat.” En aquest sentit també s’hi exposa que el Govern presidit per Francina Armengol “ha encarregat ja un estudi per avaluar l’estat de l’edifici i planificar les actuacions de reforma necessàries en conseqüència.”

 

En definitiva “ha arribat el moment de donar cobertura a la reivindicació menorquina mantinguda durant tots aquests anys;” motiu pel qual la Proposició No de Llei preveu dos punts d’acord:

 

  1. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les Illes Balears desistir de l’expedient de reversió de l’edifici de l’antic hospital Verge del Toro a la Tresoreria General de la Seguretat Social, duent a terme totes les gestions i actuacions que siguin necessàries en aquest sentit enfront de la Tresoreria General de la Seguretat Social.
  2. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les Illes Balears a elaborar el corresponent projecte arquitectònic de conversió de l’antic hospital Verge del Toro en un centre amb usos sanitaris i sociosanitaris.