Marc Pons defensa una PNL que suposa la darrera oportunitat perquè el PP se sumi a la defensa d’un règim especial d’energies renovables per a Balears

El diputat Marc Pons defensa demà a la Comissió d’Economia del Parlament una Proposició No de Llei (PNL), registrada a principis d’estiu, que té per objectiu poder implantar a Balears un règim especial per a la producció d’energies renovables.
En l’argumentari de la PNL Pons exposa que la producció d’energia per fonts renovables a la Comunitat està per davall del 5% de l’energia produïda. També recorda com en la compareixença en Comissió del Conseller d’Economia del passat 30 de juny s’anuncià el compromís del Govern de l’Estat d’aprovar un règim especial en matèria d’energies renovables per a Balears. Així, amb la voluntat que aquest règim en matèria de renovables per a les Illes donés una resposta certa a les necessitats energètiques de la Comunitat, i conscient de la necessitat de fer feina conjuntament entre el Govern autonòmic i l’estatal, Pons planteja quatre punts d’acord:
En el primer punt es proposa que es constitueixi una Comissió Parlamentària no Permanent, amb participació dels grups parlamentaris així com de representants d'entitats i experts de les Illes Balears, que tindria per finalitat l'estudi i elaboració d'una posició conjunta en matèria d'energies renovables a les Balears.
En segon lloc s’instaria al Govern de l’Estat a què deixi sense efectes per a les Illes les previsions fixades en els articles 3 y 4 del Reial Decret Llei 1/2012, de 27 de gener, que determina la paralització i no autorització de nous projectes d’energies renovables.
També s’hi proposa que l’executiu estatal fixi, en aquest nou règim especial en matèria energètica, una pre-assignació de retribució (un ‘cupo’), per a les instal•lacions de tecnologia eòlica, fotovoltaica i termoelèctrica ubicades a Balears, amb un objectiu de potència no inferior als 150 Mega Watts.
Finalment el quart i darrer punt de la PNL insta el Govern Central a regular l’autoconsum elèctric en la modalitat de “balance neto” a les Illes, amb la finalitat de garantir la venda dels excedents energètics que es produeixin a Red Eléctrica.

El diputat Marc Pons, ja va treballar una proposta molt similar amb el ponent Socialista al Congrés encarregat de defensar les esmenes a la Llei per a la garantia del subministrament i increment de la competència en els sistemes elèctrics insulars i extra peninsulars. La iniciativa pretenia “obrir un camí que suposés major qualitat de subministrament, energies més netes, estalvi energètic i moure economia, ja que s’afavoria el sector dels instal•ladors d’energies renovables.” Però aquestes esmenes van ser absolutament rebutjades pel Grup Popular tant al Congrés com al Senat.
Quan fa un parell de setmanes es va conèixer l’oposició del PP a les esmenes del PSOE a les cambres legislatives estatals, Pons ja va lamentar que el Govern Rajoy tornés “a marginar Menorca, que és l’illa que més es podria haver beneficiat de la iniciativa del PSOE”. Ara però el diputat Socialista desitjaria que el Grup Popular al Parlament autonòmic “fes una passa envant en la defensa dels interessos de Menorca i de la Comunitat i aprovés la PNL per, des d’un front comú, fer veure a l’executiu estatal la necessitat de rectificar i resoldre aquest nou greuge que imposa a Illes Balears.”