Línies programàtiques tots Consell 23.06.2015

Les línies programàtiques de govern pel Consell de Menorca acordades amb Més i Podemos

Ahir, després de dies d’intenses reunions, vam tancar les línies programàtiques que marcaran el full de ruta del govern durant els propers quatre anys al Consell Insular de Menorca. Un full de ruta que subscrivim les tres formacions progressistes independentment de quina sigui la configuració del govern de Menorca.

 

Els tres partits progressistes que signem aquest document volem treballar per una Menorca en la qual ningú quedi enrere, una Menorca en què tots els menorquins i menorquines visquem en igualtat d’oportunitats, una Menorca que camini cap al creixement econòmic per a recuperar el benestar perdut, sense perdre la seva essència i pensant no només en les generacions presents sinó també en les generacions futures.

 

I per això, hem acordat la necessitat de recuperar un Consell Insular fort. Un Consell Insular que lideri i coordini, junt amb la ciutadania, els interessos de Menorca dins i fora de la nostra illa. Un Consell Insular que torni a ser el màxim òrgan de decisió de Menorca i que faci feina, al costat de tots els Ajuntaments, com Ajuntament d’Ajuntaments, per a donar resposta a les autèntiques necessitats dels menorquins i les menorquines.

 

Des d’aquesta premissa, la primera mesura a prendre serà la de retornar a mecanismes de diàleg i d’acords per damunt de les imposicions. I per tant es cercaran mecanismes per la interacció ciutadana i la recerca de pactes.

 

Aquest diàleg és essencial perquè la nostra prioritat són, i seran, les persones i el nostre compromís és el de treballar per a donar resposta a les seves necessitats. I ho farem des d’un marc de seguretat jurídica, sense ambigüitats normatives i amb una tramitació administrativa fàcil, pel que haurem de treballar en el desenvolupament d’aquestes normatives en el marc de les competències del Consell Insular.

 

Amb la mirada fixada cap a l’horitzó del benestar comú, farem feina per assolir una nova via de creixement econòmic perdurable que, des de la base del diàleg i el consens, advoqui per a la diversificació de l’economia des del treball conjunt de tots els sectors econòmics en una clara aposta per la qualitat. Aquesta recuperació econòmica ha de permetre generar riquesa per a un repartiment equitatiu de la mateixa.

 

I amb aquests objectius hem acordat les actuacions que detallem a continuació:

 

LÍNIES PROGRAMÀTIQUES

CONSELL INSULAR DE MENORCA 2015-2019

 

BENESTAR SOCIAL , SANITAT (competència del Govern Balear) I SOLIDARITAT INTERNACIONAL

 

 • Posar en marxa mesures urgents antidesnonament: introduir condicionants amb les entitats bancàries per evitar nous desnonaments; demanar a l’IBAVI la reobertura de l’oficina de Menorca de forma permanent i en horari complet; i impulsar lloguers socials assequibles (màxim un 30% de la renda familiar).
 • Fer d’intermediaris per paralitzar els desnonaments als deutors de bona fe, derivats de situacions en dificultats econòmiques: es donaran instruccions precises als serveis socials per a la realització dels informes corresponents i per a la seva compareixença en els procediments judicials a fi d’evitar desallotjaments forçosos sense alternativa, i s’instarà l’autoritat judicial a paralitzar aquells que no complesquin amb els estàndards internacionals de drets humans en matèria de desallotjaments forçosos.
 • Implantar progressivament una Renda Bàsica Garantida que s’adapti a les necessitats de les persones que no poden fer front a les despeses bàsiques (subministrament, alimentació, transport, habitatge); i iniciar un Pla de xoc contra l’exclusió social que garantesqui, especialment, l’alimentació infantil, en especial en època de vacances.
 • Impulsar, a través de convenis, la contractació directa dels Ajuntaments -6 mesos- majors de 45 anys sense prestacions i amb càrregues
 • Impulsar el projecte de vida independent per fomentar l’autonomia de les persones dependents, seguint les recomanacions internacionals.
 • Sol·licitar al Govern Balear la posada en marxa, a Mallorca, d’un servei provisional de residència de malalts i familiars de Menorca fins que no es pugui posar en marxa la residència definitiva.
 • Revisar i millorar els serveis assistencials i sanitaris de Menorca, públics, concertats i conveniats.
 • Estudiar, amb els ajuntaments de l’illa (especialment el de Maó) com reconduir la situació de l’antiga Residència Verge del Toro de Maó.
 • Exigir al Govern la implantació d’un servei d’avioneta ambulància a Menorca les 24 hores al dia.
 • Impulsar el servei de radioteràpia a Menorca, amb totes les garanties tècniques i professionals.
 • Incrementar anualment un mínim de 0,1% dels ingressos propis anuals del CIM per a cooperació al desenvolupament i solidaritat internacional, fins arribar a la fita del 0,7%, com a mínim.
 • Aplicar polítiques de tolerància zero amb la violència de gènere. Dotar de recursos econòmics, materials i humans els serveis d’atenció a la dona i impulsarem accions de conscienciació i pedagogia sobre la violència de gènere.

 

ECOLOGIA: CONSERVACIÓ I DESENVOLUPAMENT

 

 • Expressar, davant el govern estatal, la posició del Consell Insular de Menorca, clara i contundent, contra les prospeccions petrolieres i el fracking.

 

 • Suspendre, immediatament, de forma cautelar, aquells aspectes desreguladors i contraris a la sostenibilitat de la Norma Territorial Transitòria per evitar danys irreparables al territori, i iniciar la revisió del PTI.

 

 • Dotar l’Agència Reserva de Biosfera d’un equip tècnic propi que garantesqui el compliment dels objectius de la B. Aquests objectius i el desenvolupament dels plans per dur-los a terme vindran definits en Pla d’Acció, amb la finalitat d’aconseguir que s’aprovi una Llei de Reserva de Biosfera. Aquesta Agència ha d’estar present amb la seva filosofia de sostenibilitat en totes les àrees d’actuació del Consell, per la qual cosa es reforçarà la seva estructura transversal i multidisciplinar (recuperant, entre d’altres, el Consell Social i el Consell Científic).
 • Reclamarem dels grups polítics del Parlament la reforma de les Directrius d’Ordenació del Territori, d’acord amb els principis de la Iniciativa Legislativa Popular impulsada en l’anterior legislatura pel GOB per tal d’afavorir el desenvolupament territorial sostenible.
 • Fomentar, juntament amb el Govern i els ajuntaments, la rehabilitació, tant d’habitatges com de barriades (i els seus espais públics), des de criteris d’habitabilitat, accessibilitat, eficiència energètica, gestió del cicle de l’aigua i gestió de residus, a fi de dignificar les àrees urbanes més desfavorides, impulsant l’economia social a través de la contractació i ús d’empreses i materials locals, dins el marc legal vigent.

 

 • Revisar el procediment d’adjudicació de la gestió de la planta de tractament de residus de Milà.
 • Revisar el Pla director sectorial de residus de Menorca.
 • Revisar el pla d’execució de les obres e la carretera general per reconduir la construcció de les rotondes polèmiques. Aprofitar mentre es treballa en les rotondes amb consens (Alaior i Aeroport) per modificar el projecte amb la intenció d’eliminar les rotondes innecessàries (Rafal Rubí, L’Argentina i Biniai), en la mesura que la llei ho permeti.
 • Recuperar el Pla Insular de la Costa com a eina imprescindible d’ordenació i planificació.
 • Dotar de mitjans suficients el Consorci de disciplina en sòl rústic.
 • Reclamar la competència en matèria de recursos hídrics –amb la dotació econòmica i de personal suficient- i crear el Consorci insular d’aigua  per definir i gestionar el model d’abastiment d’aigües, qualitat i sistema tarifari que volem per a Menorca.
 • Millorar el transport públic terrestre: revisió de rutes, tarifes i freqüències i instal·lació d’estructures bàsiques
 • Consensuar, amb els ajuntaments i el servei de taxis, la garantia d’un servei eficaç durant tot l’any.
 • Redactar un Pla de camins rurals que contempli un inventari i l’estudi de la seva titularitat perquè l’administració pugui actuar en conseqüència.

 

EDUCACIÓ I JOVENTUT

 

 • Elaborar un Pla de polítiques socials d’infància (0-3 anys) per a tothom amb mesures de progressivitat de cost segons la realitat econòmica de les famílies i amb mesures i recursos especials d’intervenció en casos de famílies en risc d’exclusió social.
 • Donar suport al Pacte per l’educació com a punt de partida per assolir  una educació pública de qualitat, universal, laica i gratuïta dins  un marc normatiu estable.
 • Potenciar la formació professional a tots els nivells amb la revisió del catàleg d’oferta existent cercant l’adequació a la realitat i demanda de l’illa.
 • Impulsar la dotació i l’oferta formativa de la seu de la Universitat de les Illes Balears a Menorca i la formació de persones adultes.
 • Reforçar el programa de beques insulars per a estudiants que s’hagin de desplaçar tant dins com fora de l’illa.
 • Augmentar les ajudes i beques de menjador, material escolar i transport de manera que complementin les concedides per l’administració autonòmica i en coordinació amb els serveis socials, a totes les etapes educatives.
 • Recuperar el Consell de Joventut de les Illes Balears i aprovar un Pla insular de joventut que detecti les necessitats i potencialitats actuals del col·lectiu.

 

LLENGUA I CULTURA

 

 • Potenciar la investigació científica, la divulgació i l’intercanvi, des de Menorca, a través de l’IME.
 • Constituir el Consell Assessor de Cultura com a òrgan vertebrador de la cultura a Menorca. Un ens que possibiliti la coordinació i el treball conjunt i en el qual tenguin representació, veu i participació els diferents agents culturals de l’illa i els representants de l’administració pública local, amb l’objectiu d’estalonar la creació artística i la promoció dels artistes de Menorca, en tots els seus vessants –visual, plàstica, escènica, literària, musical, artesana, investigadora, popular i gastronòmica.
 • Treballar per millorar la difusió, promoció i mobilitat cultural i dinamitzar la formació cultural i artística infantil, juvenil i adulta, a partir del treball conjunt de les entitats, els professionals i les institucions culturals i artístiques de Menorca.
 • Recuperar el Pla d’Instal·lacions i Equipaments Culturals de Menorca, que permet l’adquisició, la reforma, la millora i el desenvolupament de les infraestructures de l’illa i treballar conjuntament amb els ajuntaments de tots els municipis per tal d’optimitzar els seus usos i accessibilitat.

 

 • Coordinar l’agenda d’activitats culturals de Menorca.
 • Impulsar la recuperació, accessibilitat i investigació del patrimoni arqueològic i etnològic de Menorca i continuarem treballant amb la candidatura de la «Menorca Talaiòtica» com a Patrimoni Mundial de la UNESCO.
 • Estimular la investigació, conservació i difusió del patrimoni menorquí en tota seva diversitat.
 • Recuperar el consens per la normalització lingüística, i fomentar l'ús tant social com institucional de la llengua catalana, així com fomentar la producció cultural i audiovisual pròpia.
 • Promoure el coneixement de la llengua catalana entre els treballadors públics.
 • Reincorporar-nos a l'Institut Ramon Llull, organisme de promoció
  exterior de la cultura en llengua catalana.
 • Impulsar la recuperació de l’emissió del Canal 33 i el 3/24 de TV3.

 

 

ESPORTS

 • Fomentar i promoure l’activitat física esportiva, especialment els esports minoritaris i l’esport base, i per a col·lectius específics: escolars, gent gran i persones amb diversitat funcional.
 • Treballar conjuntament amb el Govern Balear per aconseguir una legislació fiscal i laboral adaptada a la realitat del teixit associatiu esportiu de Menorca.
 • Donar suport als esdeveniments esportius especials a Menorca, com a recurs generador d’activitat econòmica i d’afavoriment de la desestacionalització turística.
 • Recuperar el Pla d’equipaments esportius.

 

CANVI DE MODEL ECONÒMIC

 

 • Reactivar el Consell Econòmic i Social i impulsar un Contracte Social a Menorca (gran acord entre treballadors, sindicats i patronals) que dibuixi un nou camí de progrés i benestar.
 • Potenciar el segment d’ocupació denominat “verd” com l’ecoturisme, la bioconstrucció, el producte local diferenciat, energies renovables... Fomentar el cooperativisme i altres fórmules de gestió empresarial compartida.
 • Elaborar un pla estratègic de transició que reorienti la política econòmica, potenciant les aliances entre els sectors.
 • Reivindicació de la transferència immediata i ben dotada econòmicament de la promoció turística als Consells insulars tal i com marca l’Estatut d’autonomia.
 • Apostar per la innovació, l’especialització i la diferenciació de destinació i producte (turisme cultural, esportiu, gastronòmic, senior... )
 • Regular i planificar a nivell insular la comercialització turística d’habitatges a partir de la revisió de la Llei de Turisme, tot adaptant-la per via reglamentària a l’equilibri i estabilitat de l’oferta turística de Menorca, a partir de paràmetres de qualitat. Revisar, també, el “tot inclòs”.
 • Impulsar un pla de recuperació d’edificacions característiques de l’illa de Menorca (cases de lloc, molins, antics hortals, sínies, fars…) i prioritzar la seva utilització com a centres d’oci, albergs per a artistes o joves, activitats culturals, conreu i viver d’espècies autòctones, suport als usuaris del Camí de Cavalls i qualsevol ús en consonància amb les marques Menorca Reserva de la Biosfera i Menorca Talaiòtica.
 • Estudiar l’ampliació d’aquest programa a petits hotels amb encant, negocis de restauració i comerços que, per la seva antiguitat i característiques, ja formin part del paisatge urbà i arquitectònic de l’illa.

 

 • Elaborar normatives clares, sense ambigüitats i amb una tramitació fàcil, que no se solapin amb normatives d’altres administració, de manera que donin seguretat jurídica i exigir el mateix al Govern Balear.

 

 • Recuperar i actualitzar un pla sectorial d'equipaments comercials insular; i crear un Pla de suport al teixit comercial local.
 • Potenciar les indústries agroalimentàries amb productes locals de qualitat, que siguin respectuoses amb el medi ambient.
 • Fomentar el consum local a mercats, supermercats i petit comerç.
 • Promoure la producció local per comercialitzar productes de dietètica, herboristeria, biocosmètica, parafarmacia o talasoteràpia.
 • Recuperar els programes de foment de l’exportació de productes industrials, comerç i artesania.
 • Impulsar un nou model energètic, amb elaboració d'un nou Pla director insular amb una forta aposta per l'energia fotovoltaica, les instal·lacions d'autoconsum i la rehabilitació d'edificis amb eficiència energètica.
 • Tornar a impulsar el Contracte Agrari Reserva de Biosfera i potenciar l’agricultura sostenible.

 

 • Donar suport, a través de tècnics de l’administració, a les explotacions agràries, especialment en la petició i recerca d’ajuts econòmics.

 

 • Donar suport a mesures que afavoresquin el comerç directe productor-consumidor, donant prioritat als productes CARB, ecològics locals i de custòdia agrària, i a aquelles iniciatives sostenibles que suposin diversificació de la producció local.
 • Adequar la formació al Centre de Capacitació d'Experiències Agràries Sa Granja a les necessitats actuals, enfocant-la cap a una nova realitat que contempli la gestió mediambiental  sostenible, l'agricultura  ecològica i l'agricultura regenerativa, la  comercialització i demanda d'aliments sans, de temporada i locals, les noves tecnologies i els avanços en R+D+I.
 • Impulsar, a nivell autonòmic, la revisió de les lleis d'Agricultura i de Turisme amb criteris de desenvolupament sostenible i al manteniment de l’activitat agrària.
 • Revisar el Pla de Desenvolupament Rural.

 

 

INNOVACIÓ I NOVES TECNOLOGIES

 

 • Impulsar la construcció del Parc BIT.
 • Fomentar una administració pública accessible, en la qual les noves tecnologies no només siguin font d’informació sinó que es transformin en vies de comunicació entre ciutadà i administració i facilitin actes de plena validesa jurídica.
 • Impulsar el programari lliure en l’administració per garantir el lliure accés, la seguretat, la permanència i la integritat de les dades, així com dels processos de manteniment dels mateixos.

 

REGENERACIÓ DEMOCRÀTICA: PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA

 

 • Reduir càrrecs i davallar els salaris dels càrrecs electes i no electes i destinació finalista de l’estalvi als plans de xoc contra la pobresa.

 

 • Facilitar que els ciutadans tenguin el màxim d’informació a través de la web del CIM i altres. Es farà un portal de transparència, clar i accessible, a la mesura del CIME, amb tota la informació, respectant la protecció de dades: situació en què s’han trobat les diferents àrees del Consell Insular; resum de pressupostos publicats, per programes, i amb un seguiment a la meitat de l’any de l’estat dels pressupostos i l’estat d’execució; agenda dels càrrecs públics, etc.
 • Potenciar els òrgans de participació ciutadana amb què compta el Consell Insular de Menorca.
 • Crear el Consell d’Illa, com a màxim òrgan de consulta i participació ciutadana, per deliberar i valorar les problemàtiques que afecten la globalitat de la ciutadania.
 • Impulsar mecanismes legislatius que facilitin consultes ciutadanes en aquells temes especialment sensibles, a través dels nous mitjans tecnològics.
 • Donar suport o dur la iniciativa en la redacció d’una llei balear , i estatal, que faciliti les consultes.
 • Contractar seguint els principis de la igualtat d’oportunitats i màxima transparència.
 • Establir mesures actives de control dels representants polítics, electes i no electes, a través de l’aplicació, amb rigor, de la Llei d’incompatibilitat, i ens comprometem a revisar-la, a nivell autonòmic, per prevenir polítiques de “portes giratòries”. els càrrecs electes i no electes d'aquest govern es comprometen i obliguen a actuar en conseqüència amb el contingut d'aquest punt a la finalització del seu mandat de govern.
 • Nomenar els càrrecs de lliure designació, en cas de ser necessaris, atenent a criteris tècnics adequats.
 • Controlar i reduir el sector instrumental: no crear nous organismes, fundacions ni empreses públiques sense tenir la garantia absoluta que les seves funcions no poden ser exercides per l'Administració ordinà

 

 

AUTOGOVERN I SOBIRANIA

 

 • Potenciar que els consells insulars siguin els autèntics governs a cada una de les Illes. Les lleis autonòmiques han de donar prou marge als consells insulars perquè aquests puguin reglamentar les competències pròpies d’acord a la seva realitat i voluntat. Transferir les competències pendents segons l’Estatut i estudiar la viabilitat d’altres competències.
 • Negociar amb el Govern central la cogestió dels aeroports i ports d’interès general de les Illes Balears per tal de millorar la connectivitat i poder modular l'oferta i demanda de vols d'acord amb el model turístic que decidim. Rebutjar i recórrer judicialment la privatització d'AENA, com ha fet el govern de Canàries.
 • Traslladar al Govern Balear l’acord signat entre els representants dels diferents partits polítics i la plataforma del transport aeri per aconseguir una tarifa plana i universal entre illes; també, acordarem reclamar una millora del finançament del Consell Insular i la transferència de les competències contemplades a
  l’Estatut.