IMG_2134

La igualtat, una de les raons de ser del PSOE

“Per al PSOE la igualtat entre dones i homes és un principi fonamental que presideix tota l'organització i guia totes les nostres polítiques.” Avui el candidat al Senat Miquel Company ha detallat, a Ciutadella, que el projecte socialista inclou la igualtat com a eix prioritari d'actuació que s'estén de manera transversal per corregir les greus reculades que s'han produït en els drets i la llibertat de les dones durant els darrers 4 anys i mig. “Des d’aquest compromís de la igualtat aplicada a totes les nostres polítiques podem posar com a exemple de les nostres propostes:

 

.- Impulsar un gran pacte d’Estat per eradicar la violència de gènere. Volem incorporar la formació en Igualtat i educació afectivo-sexual a totes les etapes educatives.

.- Preservar la protecció i el dret a decidir sobre la seva maternitat de les dones tal com estava previst en la llei de 2010.

.- Impulsar polítiques actives d'educació i prevenció a través de campanyes informatives sobre mètodes anticonceptius i planificació familiar a nivell general

.- Garantir la igualtat en l'accés a les tècniques de reproducció assistida a totes les dones.
.- Establir plans i programes de formació i reciclatge en el marc de les polítiques actives d'ocupació que facilitin l’accés de les dones al mercat laboral.
.- Registrar plans d'igualtat negociats per garantir que es converteixin en normes d'obligat compliment.

.- Impulsar la incorporació i promoció de les dones en treballs emergents en el nou model productiu.

.- Acabar amb la bretxa salarial entre dones i homes. Per a això es potenciaran les inspeccions de treball.

 

.- Aixecar la suspensió que avui pateix el permís de paternitat passant de 2 a 4 setmanes i, progressivament, fer coincidir la seva durada amb la del permís de maternitat, a més de configurar-ho com a obligatori i intransferible;

.- Excedència per cura de fills per a pares. Exclusiva per a pares fins a fills de 6 anys.
 

.- Promoure des de l'Administració i en el marc de la negociació col·lectiva uns horaris laborals permetin una conciliació efectiva de la vida laboral i familiar.

.- Reconeixement del dret subjectiu a la conciliació de la vida personal familiar i laboral establint límits concrets en relació amb la disponibilitat d'horari i fixació de jornada.
.- Una ferma aposta per l'educació infantil de 0-3 anys amb una àmplia dotació d'escoles infantils públiques, apostant per la gratuïtat progressiva.
.- Garantir el poder adquisitiu de les pensions.

.- Incrementar les pensions mínimes.

.- Reconèixer a totes les dones un “bonus” de dos anys de cotització per cada fill (nascut o adoptat) a l'efecte del càlcul de les pensions.
.- Incrementar la prestació per fill a càrrec.

 

.- Estendre la cobertura i quanties de la prestació no contributiva de la Seguretat Social per fill a càrrec a totes les famílies sota el llindar de la pobresa, inclosa en l'Ingrés Mínim Vital.

 

 

La posada en marxa de les mesures proposades requereix d'un gran Pacte d'Estat que reuneixi no només a les forces polítiques, sinó també a tots els agents socials, patronal, sindicats i societat civil per legislar, conscienciar, educar, promoure i anar canviant costums contraries als valors relacionats amb la igualtat.  Paral·lelament s’ha d’abordar el desenvolupament, coordinació i seguiment de les mesures proposades o unes altres de millora en el marc d'una estratègia sostinguda en el temps.