campa de menorca

La finalització del document inicial del PTI constata el compromís i la feina ben feta

Amb la finalització del document inicial del PTI i el consegüent inici de la tramitació per a la seva aprovació inicial, el Consell Insular de Menorca encapçalat per la Secretària General del PSOE Menorca, Susana Mora, ha tornat demostrar el seu ferm compromís amb la ciutadania, la protecció del territori i l'aposta ferma per un canvi de model energètic i el manteniment d'un model territorial pioner i envejat arreu del món.

A més, volem traslladar la més sincera enhorabona a la feina feta des del Consell Insular en relació a l'elaboració del Pla Territorial Insular, que ha estat marcat per un fort component participatiu i ha estat capaç d'adaptar el nostre model territorial a les demandes actuals amb clars exemples com és la regulació de la implantació d'energies renovables, la zonificació turística, la modernització de les zones turístiques i la protecció del sòl rústic. Tot això sempre en equilibri amb el desenvolupament econòmic, industrial i social de la nostra illa i d'acord amb la declaració de Menorca com a Reserva de Biosfera.

En el transcurs de l'elaboració del PTI el Consell ha duit endavant més de 10 meses tècniques de participació on ha pogut intervenir professionals de tots els àmbits i moltes més reunions bilaterals amb representants de tots els sectors. Demostrant, una vegada més, tant la seva capacitat de diàleg i de gestió, com d'aglutinament i resposta.

D'aquesta manera, el PSOE Menorca vol expressar el seu màxim suport a la proposta del document inicial del Pla Territorial i, més concretament a la regulació dels següents aspectes:

1.- La forta aposta pel canvi de model energètic:

El PTI incorpora totes les condicions per donar cabuda al Pla 2020-2030 d'estratègia de Menorca per la descarbonització del sistema energètic.

  1. S'inclou un mapa d'Àrees prioritàries en sòl rústic per a la localització d'energies renovables que sumen el triple del territori necessari per satisfer la demanda prevista pel Pla 20-30. Aquestes no són Àrees d'interès paisatgístic.
  2. A aquestes àrees se'ls hi sumen les parcel·les de titularitat pública.
  3. En tot projecte públic o privat sobre aquestes àrees no farà falta Declaració d'Interès General, reduint, per tant, de manera dràstica el temps de tramitació.
  4. S'especifiquen condicions d'implantació que redueixen considerablement el seu impacte ambiental i paisatgístic sense comprometre la seva viabilitat.
  5. Passen a ser completament aptes (no necessiten Interès general) totes les instal·lacions d'autoconsum.

2.- El manteniment de l'equilibri en el sòl rústic

El Consell Insular ha estat capaç de recollir el pacte entre Col·legi d'Arquitecte i GOB respecte a les edificacions en sòl rústic prioritzant, d'aquesta manera, l'equilibri entre la protecció de l'ús agrari com a principal ús del sòl rústic, la preservació del territori i les demandes dels sectors econòmics. 

En aquest sentit, el PTI possibilitarà ampliar l'habitatge existent en sòl rústic amb les construccions que formin part del Conjunt Tradicional de Ses Cases fins a un 20% de l'edificació principal i sense divisions horitzontals de la finca a canvi d'incorporacions de millores en l'impacte ambiental. 

A més, es podran destinar les edificacions legals i amb valor històric rural de s'entorn de “Ses Cases” a agroturismes o hotels rurals, tot assegurant que les noves edificacions per a ús agrícola en cap moment ni en cap cas a ús turístic. La resta d'edificacions antigues que no formin part del conjunt tradicional podran traslladar el seu volum al voltant de les mateixes en un 20% del seu volum original.

3.- Millora de l'eficiència per desenvolupar el planejament especial

El PTI preveu una millora de l'eficiència en la tramitació dels Plans Especials dels Nuclis Rurals, de les ANEI i dels Plans Parcials de les ART creant una oficina de realització dels mateixos. 

4.- Es dóna una solució definitiva al lloguer turístic

L'eina que ha de contemplar la zonificació del lloguer turístic, per la seva naturalesa i la seva capacitat de concreció, és aquest PTI. Com no podia ser d'altra manera, el Consell ha treballat de valent per incloure totes les demandes dels ajuntaments, del sector i, com no podia ser d'altra manera, de la ciutadania. I ha disposat de la solució més equilibrada possible:

  1. Zona turística i nuclis tradicionals amb alta percentatge vacant (Fornells, Es Grau, Sa Mesquida, Es Murtar i Cala Sant Esteve): Es manté tota tipologia i sense sostre a Zones turístiques. A més, només en aquestes zones no serà necessària l'antiguitat de 5 anys.
  2. Sòl rústic: S'incorpora la nova figura d'agroestada amb les condicions de la llei agrària, deixat estades turístiques en sòl rústic amb explotació agrària preferent i en convivència amb el pagès (fins a 6 places)
  3. Nuclis tradicionals tipus 2: S'inclouen en ell Cala Llonga i Son Cabrises. En aquests nuclis s'obre la possibilitat de llogar turísticament a tipologia d'unifamiliar sense sostre
  4. Nuclis tradicionals tipus 1 (8 centres urbans municipis i San Climent): Podran llogar turísticament els unifamiliars fins un 15% i un altre 15% en la modalitat d'habitatge principal contemplat en l'article 50.20 de la Llei turística.

5.- Una forta aposta per la modernització i la sostenibilitat de les zones turístiques mantenint el model turístic

Es consideren una sèrie de Zones Turístiques saturades, que mostren signes d'obsolescència, que podran dur endavant un Pla de Rehabilitació Turística integral per a millorar les seves urbanitzacions i serveis d'infraestructures.

Es redueixen les condicions edificatòries de les zones turístiques a canvi de condicions de reducció de l'impacte ambiental: sistemes de reutilització d'aigües, implementació d'energies renovables, recollida de residus... 

6.- Acció contra l'especulació del sòl i garantia d'un habitatge digne i adequat.

Amb l'objectiu d'evitar l'especulació del sòl i garantir l'accés a l'habitatge, els nous sols urbanitzables actualment en àrea de transició i els urbanitzables no desenvolupats i sense pla parcial, reservaran un mínim del 50% de la seva superfície destinada a ús residencial a habitatge protegit i un 10% a lloguer públic.

En definitiva, es tracta d’un document que consolida el model territorial de Menorca, en el qual els i les socialistes hi hem estat immersos des de principi de legislatura i ara, amb aquest document inicial, es constata, una vegada més, el nostre compromís i la feina ben feta entorn al PTI, eina d’origen socialista.