Joana Barceló interpel•la al Govern per tal que afronti el creixent “drama silenciós” de la precarietat i l’explotació laboral en el sector turístic

.- Barceló contraposa les dues cares de les dues darreres temporades turístiques: “l’eufòria dels indicadors turístics positius i els indicadors laborals del sector, silenciats pel Govern”.


.- El conseller Garcia respon amb més oposició a l’oposició i amb un acte de fe sobre suposades millores en la qualitat de l’ocupació a llarg termini

“Creu el Govern que els guanys turístics, que hi són, arriben a tothom? Està d’acord el Govern que es millori la competitivitat mitjançant una major explotació laboral? Quin és l’objectiu del seu Govern? El compte de resultats o el benestar de la gent?” Aquestes són algunes de les preguntes que la diputada Joana Barceló ha formulat al conseller Joaquín Garcia en la interpel•lació sobre temporada turística i ocupació laboral que ha defensat al ple del Parlament.

 
Barceló, qui ha iniciat la seva intervenció exposant que aquesta interpel•lació anirà acompanyada de les corresponents propostes quan s’abordi la moció que se’n derivarà, ha exposat el convenciment del Grup Socialista que es pot millorar la situació actual de precarització de l’ocupació en l’àmbit turístic.

 
En la interpel•lació la diputada ha analitzat els resultats de les temporades turístiques de l’any passat i de 2012. Temporades en què “malauradament, vàrem viure una realitat amb dues cares ben contraposades. Per una banda, l’eufòria dels indicadors turístics positius, que trobem publicitats pel mateix Govern al seu fulletó publicitari (el nombre de turistes del 2013 s’incrementà un 5,1% en relació a 2011, la despesa total un 8,7%, també en relació a 2011; la despesa diària un 5,5%, el nombre de pernoctacions va augmentar un 3,1%, l’increment de la categoria d’establiments turístics i un munt d’inversions: 260 milions d’euros a Mallorca, 100 Eivissa, mentre a Menorca no hi ha dades).”

 
Però durant el passat estiu també hi va haver notícies que, per la seva gravetat, “fan empegueir. Noticies sobre els indicadors socials i laborals que no es troben en el fulletó del Govern; un silenci que sorprèn (de fet el quadre de creació d’ocupació, el nombre d’afiliats, no hi és).” Notícies lligades a “contractes il•legals en hoteleria en forma de becaris o a l’explotació laboral, en totes les seves possibilitats: contractes de temps parcial amb jornada complerta; jornades complertes i salaris parcials...i les denuncies per l’externalització de serveis hotelers, amb l’objectiu, si és possible, rebaixar encara més els salaris.” Indicadors laborals que “mostren la nova explotació laboral que ha impulsat la reforma laboral en relació a la rebaixa dels costos salarials al sector serveis: En el tercer trimestre 2011 – 2013: els costos salarials d’aquest sector van baixar a Balears un 2,7%, i se situen un 8% per davall dels costos salarials de l’Estat.”

 
Respecte de la precarietat de contractació Barceló ha exposat com entre 2011 i 2013 els contractes indefinits a temps complert van caure un 3,3%, mentre els temporals a temps parcial es van incrementar un 29% (en el marc d’un increment de la contractació anual del 10,9%). Especialment significatiu també és el fet que al mes de març del 2014 el 21% dels contractes signats són inferior a un mes i el 13,7% de menys de 7 dies. “3.497 contractes de menys de 7 dies en un sol mes.” Tot plegat mentre l’indicador de temporalitat dels assalariats del sector turístic torna a incrementar-se el 2013 (passa del 27,9% de 2012 i al 33,38% de 2013) i mentre augmenta el nombre de persones afectades per Expedients de Regulació d’Ocupació.

 
Molts sacrificis de treballadors i treballadores que no han servit per crear més llocs de feina. De fet “en la globalitat de la creació de llocs de feina (segons dades de Tresoreria de Seguretat Social, 2011–2013) tenim 9.300 afiliats menys, mitja anual i en el sector serveis 1.350 afiliats menys. En el sector d’allotjament sí tenim 2.028 llocs de feina més i qui ha creat més ocupació són els serveis de menjars i begudes, amb un increment de 3.047 llocs de feina.” Però aquest magre creixement “no és ni capaç de positivar la creació d’ocupació del mateix sector dels serveis, ni molt menys la creació d’ocupació global assalariada del conjunt de la nostra economia.”

 
En definitiva Joana Barceló ha demanat al Govern el seu posicionament davant “el drama silenciós i silenciat d'explotació laboral.” I la resposta del Conseller Joaquín Garcia ha estat la de tornar a fer d’oposició de l’oposició, confonent dades d’atur i d’ocupació, defensant les estratègies empresarials de millorar els comptes de resultats a costa dels treballadors i fiant que a llarg termini millorarà el model de contractació. Respostes que, de nou, estan molt allunyades de la situació que pateixen milers de treballadors i treballadores de les illes Balears.