Joana Barceló defensa demà dues propostes per reclamar més recursos en ocupació i l’equiparació de Menorca amb Eivissa en l’aportació del Govern en places a la dependència

La diputada Joana Barceló defensarà en la sessió que se celebrarà demà de la Comissió d’Assumptes Socials i Drets Humans del Parlament dues Proposicions No de Llei (PNL) referides a la necessitat de millora en ocupació i en el finançament dels serveis d’atenció a la dependència.

En la PNL d’ocupació –registrada el 10 d’octubre de l’any passat- Barceló detalla les dures xifres de la taxa d’atur, la dificultat per crear ocupació i la previsió de l’Estat de què aquest any les prestacions i subsidis s’incrementaran més d’un 10%. De fet les dades d’atur referides al març evidencien com la despesa en prestacions per part de l’Estat a Balears segueix davallant i 58.811 treballadors no reben cap prestació; una xifra que suposa 5.800 més que al març del 2011.

Barceló també especifica que aquest creixement està “lligat fonamentalment a l'increment de les polítiques d'incentius a la contractació; un increment per tant que queda en mans de l’Estat, per tant les polítiques actives d’ocupació lligades a les competències de les CCAA, continuen minvant, una rebaixa que afectarà directament a Balears.”

Amb aquests arguments la PNL sobre ocupació proposa dos punts d’acord. En el primer –cal recordar que la PNL va ser registrada a l’octubre passat- s’insta el Govern de l’Estat a “incrementar i rectificar la distribució dels recursos econòmics inclosos en el programa de Foment de l’Ocupació del Projecte de Pressuposts Generals de l’Estat pel 2014 en el sentit d'incrementar els recursos destinats a les CCAA per polítiques actives d’ocupació, i poder atendre amb garanties i de manera urgent als treballadors en atur majors de 45 anys, de llarga durada i que han esgotat prestacions.”

En el segon es proposa constatar “la importància dels Serveis Públics d’Ocupació per atendre als ciutadans de manera integral i personalitzada en la recerca, preparació, formació i consecució d’un lloc de feina digna, per aquest motiu insta e Govern de les Illes Balears amb col•laboració amb l’Estat a incrementar la seva oferta d’orientació, formació i intermediació.”

Per l’ equiparació del finançament en serveis d’atenció a la dependència

Respecte de la segona PNL de Barceló que es debatrà demà en Comissió, la proposta parteix de la preocupació per “la ruptura de l’equilibri en el finançament de les places d’atenció a la dependència entre illes, a causa de la supressió de les

bestretes que venien funcionat en els anys anteriors en matèria de benestar social i la seva parcial incorporació en la millora del finançament en els convenis que la Conselleria manté amb els consells i ajuntaments per a finançar les places residencials i de centres de dia per a persones dependents a cadascuna de les Illes.”

Joana Barceló detalla els desequilibris que genera aquesta situació i reclama la “urgent necessitat de corregir-los.” Uns desequilibris que, a partir de dades de la Conselleria de Família i Benestar Social –dades facilitades en resposta a preguntes sobre el nombre de places de centres de dia i de residències que el Govern finança a cada illa per a persones dependents, i el cost que finança via consells insulars en cadascuna de les Illes en aquesta matèria- , s’evidencien de la següent manera:

Places residencials dels consells/ Places centre de dia consells

Menorca: 84 30
Eivissa 154 28

Finançament del Govern:
A Menorca................. . 2.168.823,72 euros
A Eivissa..................... 4.146.271,78 euros

En aquest sentit Barceló exposava –cal tenir en compte que aquesta PNL també es va registrar a l’octubre de l’any passat- que “la diferencia per plaça finançada entre Menorca i Eivissa arriba als 3.700 euros, el que suposa una diferència de més de 400.000 euros que correspondrien a Menorca si s’hagués mantingut l’equilibri”.

Per aquests motius la proposta de la diputada menorquina inclou dos punts d’acord. En el primer s’insta al Govern, “i de manera especial a la Conselleria de Benestar Social, l’equiparació urgent dels costos per plaça residencial i de centre de dia que el Govern finança a cadascuna de les Illes per aconseguir uns convenis equilibrats, suficients i justos entre les Illes pel finançament de les places de centre de dia i residencials d’atenció a les persones en dependència.”

En el segon punt es demana a l’executiu autonòmic que “compensi mitjançant conveni amb el Consell de Menorca les diferencies de cost per plaça residencial i de centre de dia per atendre a les persones dependents de Menorca, en relació al cost per plaça que finança a l’Illa d’Eivissa.