IMG_2164

Els Pressupostos d’Es Castell evidencien com l’única obsessió de l’equip de Govern ha estat pagar als bancs i estalviar a costa dels veïns

.- En el Ple celebrat ahir l’equip de Govern també va aprovar un conveni d’expropiació i una compravenda de terrenys amb possibles irregularitats

 

“Vostès han prioritzat el pagament anticipat als bancs, malgastant així l'oportunitat de donar més cobertura i serveis als nostres contribuents que en definitiva som els que paguem.” D’aquesta manera finalitzava la seva intervenció explicativa del vot en contra als Pressupostos d’Es Castell per 2015 la regidora del Grup Socialista Prado Urbina.

 

Urbina, qui en primer lloc va voler agrair la bona disposició de l’interventor i de la regidora d’Hisenda a facilitar totes les dades al Grup Socialista, lamenta la “manca de sensibilitat” demostrada per l’equip de Govern en la seva política de recaptació d’impostos i d’inversió.

 

La representant socialista va mostrar la “insatisfacció” del PSOE davant un mandat que ha estat marcat per “retallades generalitzades en moltes administracions i que l'ajuntament d’Es Castell s'ha vist afectat en molts de serveis.” Un desacord que s’ha centrat especialment en les pujades d'impostos i taxes aprovades per l’equip de Govern.

 

“Aquestes pujades als contribuents, van fer que una volta finalitzat el 2013 hi hagués un superàvit de més d'un milió d'euros i pel 2014, quan es faci la liquidació, suposam que també hi haurà una bona quantitat sobrant.” Un superàvit que suposa que els veïns i veïnes d’Es Castell han pagat molts més per impostos i taxes del que havia anunciat l’equip de Govern. En canvi la prioritat del Batle Camps i el seu equip ha estat “pagar anticipadament un préstec de 800.000 euros.” Una política que el PSOE rebutja. “No hi podem estar més en contra, hi ha prioritats i això no ho és. Amb la crisi que tenim, amb una taxa d'atur que al poble  se situa al voltant del 30%, amb desnonaments, retalls socials, educatius i culturals... els ha faltat la sensibilitat que correspon per ajudar als més desfavorits en lloc de pagar al banc, donant més beneficis als qui més tenen.”

 

Urbina també exposava com, transcorreguts tres anys de mandat, “es comprova que el més important per l'equip de govern era estalviar diners a costa dels contribuents” (per al 2015 hi ha prevista una ràtio d'estalvi d'un 22%, quasi una quarta part del pressupost). “Estalviar per poder pagar als bancs anticipadament i poder tenir una bona quantitat de diners per invertir quan estiguin a prop les eleccions. Ara veim que tenen previst fer una quantitat d'obres al poble amb un augment de més del 66% amb comparació amb les inversions de l'any passat. Benvingudes siguin les eleccions del 2015!. Però tenim la convicció que totes aquestes inversions que diuen que faran ja hagueren pogut estar fetes” si haguessin pressupostat correctament el que pensaven ingressar.

 

Com a exemples d’aquesta fal·lera inversora pre-electoral ha recordat com al setembre de 2013 es va aprovar una proposta del grup socialista que demanava una nova ubicació per a la biblioteca amb més capacitat i més mitjans. “Però aquest equip de govern ha trobat oportú dur-la a terme just abans de les eleccions, després d'un any i mig d'espera. I també les altres administracions estan en campanya. Sense anar més enfora, els diners que per a l'any passat van arribar del Consell per a inversions del PIC van ser de 0 euros i enguany pujaran a 233.000 euros.” A més, “per fi”, s'invertiran nous recursos a l'escola Àngel Ruiz i Pablo, “després de mesos que demanam a aquest equip de govern que es posi les piles i pensin una mica més en els nostres petits. No obstant això, després d'un augment del 66% per a inversions de tota mena en el pressupost 2015, es podria invertir més doblers a l'escola.”

 

Exposar finament que Urbina va reiterar el que ja va dir el Grup Socialista durant el debat de pressupostos de l’any passat: “Quan les persones passen pena per arribar a final de mes, el més aconsellable és que davallin els impostos i no que els pugin. Creim que amb tant superàvit que han tingut cada any, haguessin pogut fer una aposta per rebaixar l'IBI, per exemple, que és una demanda dels contribuents que suporten unes fortes càrregues. O hagueren pogut rebaixar les taxes que l'equip de govern havia pujat un 5% el 2012. Vostès, -ha continuat la regidora socialista- amb l'excusa de l'estabilitat pressupostària, han prioritzat el retall de serveis i pujada d'impostos fins al punt que cada any els han sobrat diners. L'administració no té com a finalitat tenir beneficis. L'administració ha de cobrir les necessitats dels veïns i veïnes del poble amb tots els recursos que aquests veïns i veïnes han aportat.”

 

 

Un conveni d’expropiació i una compravenda de terrenys que necessiten explicació

En aquest plenari l’equip de Govern també va aprovar el Conveni expropiatori per l'adquisició de terrenys situats al c. dels Fusters número 7 del polígon industrial; així com la compravenda terrenys situats a la carretera Sant Felip, polígon 5, parcel·la 15.

 

En tots dos casos la representat socialista va alertar de possibles incompliments del que determina la llei i va demanar que es deixessin damunt la taula per poder-los solucionar. Però l’equip de Govern s’hi va oposar i Urbina hi va votar en contra

 

En el cas de l’expropiació la regidora del PSOE va advertir sobre alguns errors:

1.- El conveni té una clàusula que no procedeix en relació al pagament de Valor dels Terrenys, donat que és una expropiació i en aquesta no opera el pagament per aquest Impost.

2.- Que a l'informe jurídic es justifica l'obtenció dels terrenys per part de l'Ajuntament en l'apartat 1.a) (art.75) quan aquest apartat parla, literalment, de cesión obligatoria y gratuita resultante de la equidistribución.

3.- Per tant s'hauria de procedir a l'aprovació de l'expedient, a la declaració de utilitat pública i a la necessitat d'ocupació del terreny abans del Conveni expropiatori.

4.- Manca la declaració d'ocupació del Govern Balear.

5.- El pagament del preu just, es fa en diferents ajornaments, sense que es digui si el propietari renuncia al cobrament dels interessos per demora

 

Respecte de la compravenda Urbina va advertir que:

1.- En la justificació legal per l'adquisició del terreny es menciona el Decreto 18/2006, de 24 de enero i aquest Decret és d’Andalusia,

2.- No s'ha seguit el procediment d’una Licitació conforme a la llei de Contractes del Sector Públic, per tant es vulneren les regles de publicitat i concurrència.

3.- Si es volen adquirir els terrenys per adquisició directa, manca acreditació de la necessitat, la urgència per l'adquisició o la especial idoneïtat del bé.

4.- Manca informe sobre pagament de l'IVA i de l’Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, que incrementaran el valor d'adquisició que hagi de constar en la fitxa d'inventari.