IMG_3274

El PSOE proposarà al ple insular que la fibra òptica arribi al Llatzaret, com a passa important per poder convertir-lo en referència internacional

.- En virtut del conveni signat entre el Ministeri i el Govern Balear Joan Marquès proposa que sigui l’administració autonòmica qui assumeixi el cost de l’obra.

 

El Grup Socialista porta al ple insular del mes de març una proposta d’acord relativa a connectar “el Llatzaret de Maó al desplegament de la xarxa de telecomunicacions de nova generació de l’Illa de Menorca”.

 

En els atesos de la Proposta el conseller-portaveu Joan Marquès recorda el procés que l’any 2009 va comportar la signatura d’un conveni de col·laboració entre el Ministeri d’Indústria, turisme i Comerç i el Govern Balear “per a la implantació d’una xarxa de fibra òptica per a serveis d’autoprestació.” Un conveni que a la clàusula 6.3 contempla: La Comunidad Autónoma de las Illes Balears financiará el coste de las actividades en lo que pudiera excederse del importe del presupuesto de 7.000.000 de euros.

 

Posteriorment, el 22 d’abril de 2010 es va signar el conveni entre la Comunitat Autònoma i el Consell de Menorca respecte de les actuacions a fer per al desenvolupament de les inversions de l’Estat a Balears, “en el qual les parts manifestaven la seva ferma intenció d’executar les inversions previstes als convenis signats amb l’Estat, en relació a la disposició transitòria novena de l’Estatut, per  la construcció d’una xarxa de fibra òptica a Menorca per a serveis d’autoprestació. L’objectiu d’aquest conveni és dotar l’Illa de Menorca d’una xarxa d’última generació que pugui ser oferta als operadors en règim majorista i ser usada per les administracions presents a Menorca per a serveis d’autoprestació de dades i veu.” Un conveni el qual preveu, en la seva clàusula 5, que el Consell és l’encarregat “de les licitacions i contractacions que calguin.”

 

En l’argumentari també es fa esment al fet que el Consell va sol·licitar, i se li va concedir, una pròrroga del Conveni fins a 31 de desembre de 2014 –pròrroga al la qual s’ha d’afegir una segona recentment concedida fins a finals de 2015-; així com al “CONTRACTE PER A L’ELABORACIÓ DEL PROJECTE, L’EXECUCIÓ DE L’OBRA I EL DESPLEGAMENT D’UNA XARXA DE TELECOMUNICACIONS DE NOVA GENERACIÓ A L’ILLA DE MENORCA,  per procediment obert i tramitació ordinària, amb un valor estimat de 5.121.578€, sense IVA.” Un contracte que es va formalitzar el 10 de juliol de 2014 per un import de 4.420.612€, IVA inclòs.

 

A partir d’aquest relat respecte del projecte Marquès destaca “la necessitat de connexió del Llatzaret de Maó al desplegament de la xarxa de telecomunicacions de nova generació de Menorca, per aconseguir els objectius de situar-lo com a indret de referència internacional en els àmbits científic, cultural, turístic i social.” Una “necessitat” que es tradueix en 3 punts d’acord:

 

El primer punt que el Grup Socialista sotmetrà a votació proposa “encomanar un estudi tècnic i econòmic sobre les possibilitats de connexió del Llatzaret de Maó, transitòries i definitives, al desplegament de la xarxa de telecomunicacions de nova generació de Menorca.”

 

En el segon es demana l’aplicació d’aquest estudi. Literalment es proposa “dotar al Llatzaret de Maó de la connexió a la xarxa de telecomunicacions de nova generació de l’Illa de Menorca que resulti de l’estudi tècnic.”

 

Respecte del finançament, el darrer punt demana “platejar al Govern de les Illes Balears el finançament de la connexió del Llatzaret de Maó a la xarxa de telecomunicacions de nova generació de Menorca, tal com estableix la clàusula sisena, punt tercer, del conveni signat el 21 de desembre de 2009.”