IMG_2090

El PSOE portarà als plenaris municipals una iniciativa per derogar el Decret de 2012 que va rompre l'accés universal a la Sanitat Pública

"L'àmbit subjectiu del dret a la protecció de la salut va ser profundament modificat per aquest Govern –referit a l'actual govern de l'Estat en funcions- mitjançant el Reial decret-llei 16/2012, de 20 d'abril, de mesures urgents per garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i millorar la qualitat i seguretat de les seves prestacions." D'aquesta manera s'inicia la moció que els grups socialistes presentaran als plenaris dels ajuntaments de Menorca.

 
En l'exposició de motius d'aquesta iniciativa es detalla com "amb aquesta modificació es va alterar una norma de consens que s'havia plasmat, el 2003, en l'article 3 de la Llei de Cohesió i Qualitat del Sistema Nacional de Salut." Una alteració que també va suposar un retrocés "en el llarg camí recorregut fins llavors, es va tornar a vincular el dret a l'assistència sanitària pública gratuïta amb la Seguretat Social. Es va consagrar la tornada de la figura de «l'assegurat» com a subjecte del dret a la protecció de la salut."

 

En concret el Reial decret-llei 16/2012, va "derogar tàcitament els preceptes de la Llei General de Salut Pública sobre extensió de l'assistència sanitària, deixant sense cobertura sanitària directa als professionals i a tots aquells que no tinguin cap vincle amb la Seguretat Social —i, fins i tot, als descendents d'assegurats majors de 26 anys—, els ingressos dels quals superin un determinat límit que la norma no precisa. Però el més greu és l'expulsió de la cobertura pública sanitària dels estrangers sense permís de residència, amb les greus conseqüències que implica en termes de salut individual, salut col•lectiva o salut pública, a més de la retallada de drets que suposa i que no respecta principis constitucionals com és el de la dignitat de la persona."

 
Davant d'aquesta realitat "des del primer dia, tots els professionals sanitaris, partits polítics, sindicats i organitzacions socials han rebutjat aquesta reforma que altera la vocació d'universalitat del nostre Sistema Nacional de Salut." Però tot i aquesta oposició social i política, el Govern d'Espanya va seguir menyspreant el dret a la cobertura sanitària. "Mitjançant modificacions legislatives incloses en la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2014, es va modificar la cobertura sanitària dels espanyols que haguessin esgotat les prestacions del sistema de protecció per desocupació, que perdrien el seu dret a assistència sanitària al nostre país si surten d'Espanya per temps superior a 90 dies, fins i tot per buscar treball o formació."

 

Avui dia s'evidencia com "després dels anys d'aplicació d'aquest sistema d'exclusió no s'ha pogut acreditar cap mena d'estalvi per al sistema sanitari. En canvi sí que s'han acreditat nombrosos casos en què la falta d'accés normalitzat a l'assistència sanitària ha conclòs amb persones que han vist agreujades les seves malalties i unes altres que fins i tot han perdut la vida després de ser-li rebutjada la possibilitat de ser assistits per un metge. Un balanç cruel basat en la imposició tan inútil com a injusta," una imposició que urgeix rectificar.

 
Però la recuperació de la universalitat del dret a l'assistència sanitària, essent el més important dels aspectes de la política sanitària que s'ha de rectificar, no és ni molt manco l'únic. "Com en altres àmbits, la reculada viscuda requerirà l'oportuna modificació, primer normativa i posteriorment de gestió, relacionada amb el reforç de la gestió pública del sistema, la major coordinació amb les Comunitats Autònomes, la convergència cap a una cartera comuna de serveis per a tota la ciutadania, així com altres mesures que hauran de ser impulsades pel govern de l'Estat i consensuades per les forces polítiques."

 
En definitiva aquesta iniciativa cerca reposar la situació jurídica prèvia a la promulgació del Reial decret-llei. Per fer-ho possible es proposa un punt d'acord que pretén «derogar el Reial-decret Llei/2012 per restablir la universalitat de la cobertura del Sistema Nacional de Salut i, procurant el consens amb el màxim de forces parlamentàries i Comunitats autònomes, reformar la legislació sanitària per assegurar la sostenibilitat d'un sistema sanitari públic, universal, de qualitat, gratuït, amb equitat en l'accés per part dels ciutadans, amb una mateixa cartera bàsica de serveis per a tota la ciutadania en un marc d'àmplia descentralització».