JoaniNoemí

Reclamem la clausura de l'aparcament nou de Cala Turqueta i la restitució urbanística

 

.- La petició, que també es va presentar l’estiu passat, es basa en el fet que l’aparcament ubicat a la finca Sa Marjal Vella no disposa de llicència que l'empari.

.- Aquesta petició de clausura immediata es repetirà en els altres casos d’aparcaments sense llicència tan bon punt es comprovi formalment la seva obertura per part del Consell

 

 

El Grup Socialista al Consell ha registrat la segona demanda de clausura de l'aparcament habilitat pel Consell a la finca Sa Marjal Vella de Ciutadella.

 

En concret s’hi demana “la clausura immediata de l'aparcament habilitat pel Consell Insular de Menorca a la finca de Sa Marjal Vella l'estiu de 2013, el qual, s'està tornant a utilitzar el juliol de 2014;” així com “la restitució de la legalitat urbanística infringida, per no disposar del títol legitimador legalment exigible.”

 

En els atesos d’aquesta reclamació se cita, en primer lloc, la demanda de clausura d’aquest aparcament sol·licitada per el conseller-portaveu Joan Marquès el 6 d'agost de 2013 i s’exposa que els arguments formulats fa gairebé un any “continuen vigents.” Aquests arguments explicaven com el 30 de juliol de 2013 Marquès va comprovar que no constava en l’expedient cap autorització administrativa que habilités l’execució del projecte d’aparcament.

 

El conseller socialista també detallava que el projecte no tenia Declaració d’Interès General  i contravenia “el vigent marc legal i el model turístic i ambiental recollits als Plans Especials de Protecció de les ANEI de Menorca i al Pla Territorial Insular que recull els principis de la declaració de Menorca Reserva de la Biosfera.”

 

A banda d’aquests problemes de seguretat jurídica, en la demanda registrada l’estiu passat Marquès emfatitzava que “el sistema de regulació d’accessos a platges verges disposa de mitjans per gestionar la demanda quan aquesta és superior a la capacitat d’acollida de les platges verges que gestiona.” Respecte a l’aparcament concret objecte de la denúncia hi especificava que el què “recull el Pla Especial Vigent està dimensionat (3.000m2; màxim 120 cotxes) per a la capacitat d’acollida de les platges de Cala Turqueta i Es Talaier. Així mateix, el Pla Especial del Camí de Cavalls incorpora la previsió dels aparcaments necessaris, detallant la ubicació i dimensió, i no n’hi ha cap de previst a la zona en qüestió.” Precisament en relació a la capacitat de la platja s’hi advertia sobre la saturació que es podia produir amb l’increment del 118% de la capacitat de l’aparcament; perjudicant la imatge d’uns dels pols d’atracció més importants de Menorca.

 

A totes aquestes consideracions la nova demanda de tancament hi afegeix més arguments, alguns relacionats amb la Norma Territorial Transitòria. Marquès exposa que la NTT (aprovada inicialment el 26 de maig) “comporta la suspensió en  l'atorgament de llicències i d'autoritzacions per a totes aquelles actuacions que no  s'ajustin a les seves determinacions.”  També cita l'article 9 de la NTT, ‘Aparcaments en sòl rústic’: “L'ordenació dels  aparcaments d'àmbit insular s'ha de realitzar mitjançant el corresponent pla especial que ha de redactar el Consell Insular de Menorca. Aquest instrument ha  de tenir en compte el que disposen els plans especials de les àrees naturals  d'especial interès paisatgístic, i en cas de modificar allò disposat en aquests  darrers ho ha de justificar convenientment.”

 

Respecte del paper de l’Ajuntament de Ciutadella el conseller detalla que, en resposta a preguntes del Grup Socialista municipal a la Comissió d’Urbanisme del 3 de juliol, el regidor d'urbanisme va afirmar que l'expedient de disciplina urbanística obert pel consistori ciutadellenc no havia avançat perquè l'aparcament s'havia restituït. “Una afirmació que no s'ajusta a la realitat segons evidencien les fotografies adjuntades a la demanda de clausura.” A partir d’aquest fet s’hi exposa que “la cooperació i col·laboració interadministratives és imprescindible, i està regulada, per a la protecció de la legalitat urbanística en sòl rústic” i s’hi afegeix que l’art. 157 de la Llei d'Ordenació i ús del sòl, faculta al Consell Insular “a adoptar les mesures cautelars necessàries davant actuacions dutes a terme sense el títol legitimador legalment exigible.”

 

A més de les consideracions legals, Joan Marquès també explica que en aquest cas la separació dels dos aparcaments “genera la confluència de vehicles i persones en el tram de camí que els uneix. Un problema detectat també als aparcaments de La Vall, que s'hauria de solucionar, per les molèsties de pols i risc per als vianants, sobretot pels fillets.”

 

Finalment en la demanda de clausura de l’aparcament de Sa Marjal Vella s’hi argumenta que “l'experiència del Consell Insular de Menorca en la gestió dels aparcaments de vehicles a les platges verges de Menorca que té habilitats, i l'atenció de noves necessitats d'estacionaments de vehicles a diferents indrets de l'illa degut a noves activitats de gaudi de la natura, permet abordar la revisió o nova formulació dels instruments de planificació territorial pertinents.”

 

Destacar, per últim, que els representants del PSOE al Consell reclamaran el tancament d’altres aparcaments que l’equip de Govern vol obrir (Favàritx i Punta Nati) si, com tot fa indicar, entren en funcionament sense llicència.