Foto Borràs a Com. Turisme

El PSOE, junt amb representants de Més, Podemos i Gent per Formentera, porten al Parlament dues iniciatives per impulsar millores pel personal que fa feina als aeroports de Balears

.- Una de les Proposicions No de Llei (PNL) demanda que Foment resolgui la falta de personal a l’Aeroport de Menorca

 

.- L’altra PNL reclama a AENA que els serveis de terra dels aeroports de Balears comptin amb unes condicions de treball dignes; imprescindible per garantir la qualitat del servei. La iniciativa s’abordarà després que el Conseller de Treball es comprometés a demanar una reunió amb AENA per debatre la situació dels treballadors dels aeroports de les Illes.

 

La Comissió de Turisme del Parlament de dijous se centrarà en el transport aeri i concretament en la necessitat de millora en l’àmbit de personal. Per abordar aquesta qüestió els Grups de Més per Mallorca, Més per Menorca, Podemos, Gent per Formentera i PSOE han registrat dues Proposicions No de Llei.

 

Una d’aquestes iniciatives, que defensarà el diputat socialista Damià Borràs, es fonamenta en exigir a AENA “qualitat en els serveis de handling dels aeroports de les Illes Balears així com en les condicions laborals i socials dels mateixos.”

 

En l’argumentari s’emfatitza la necessitat que els serveis a terra (handling) siguin prestats “en les millors condicions possibles per tal de garantir una bona atenció a la ciutadania de Balears així com de la gent que ens visita. I no s’assolirà aquesta qualitat sense unes condicions laborals dignes així com les necessàries garanties pel que fa a la salut i la seguretat en el treball.” També s’explicita que qui ha de promoure, vetllar, exigir i garantir les condicions de qualitat és AENA, “empresa de titularitat pública que obté uns importants beneficis econòmics de l’activitat aeroportuària i comercial dels aeroports de les Illes Balears.”

 

Però el cert és que les “condicions econòmiques imposades per AENA en els concursos d’adjudicació dels serveis de handling, així com la manca de les suficients clàusules de garantia de les condicions de qualitat laboral i social exigibles a les concessions efectuades per una empresa de titularitat pública, fan que les empreses adjudicatàries d’aquests serveis no garanteixin sempre de manera suficient la qualitat dels serveis prestats i, en qualsevol cas, perjudiquen la necessària qualitat i estabilitat de les contractacions laborals, les necessàries clàusules socials i les òptimes condicions de salut laboral i seguretat.” De fet els sindicats han denunciat públicament els dèficits pel que fa a la salut i la seguretat laborals així com a la progressiva precarització del treball en aquest sector.”

 

Davant d’aquesta realitat la PNL recull 6 punts d’acord. En el primer s’insta a AENA “a extremar el seguiment i vigilància del compliment estricte de les condicions exigibles en els contractes derivats dels concursos públics d’adjudicació dels serveis d’assistència a terra que presten als usuaris dels aeroports de Balears les companyies aèries així com les terceres empreses que fan feina per aquestes.”

 

En el segon també es demana màxima cura a l’hora de vigilar el compliment estricte dels esmentats contractes, de manera especial pel que fa a les condicions i jornada laborals així com la quantitat de plantilla compromeses, les condicions dels centres de treball, la salut i la seguretat laborals així com els horaris de servei i temps d’atenció als usuaris i la qualitat d’aquesta atenció.” En aquesta mateix sentit el tercer punt reclama la implicació del Govern per tal que mitjançant els serveis d’inspecció de la Conselleria de Treball, es garanteixi el compliment de les condicions exigibles pel que fa a la salut i seguretat laborals així com que es fa d’acord a l’estricte compliment de la legislació laboral vigent.”

 

El quart punt es reclama a AENA que si alguna empresa incompleix les condicions contractuals, “apliqui amb la màxima diligència i amb el rigor contemplat en la llei i els règims de sancions, les mesures oportunes per tal de garantir la qualitat del servei que les companyies de handling presten als usuaris, així com de les condicions laborals i de salut i seguretat laboral exigibles d’acord amb els contractes entre parts, els convenis del sector i la legislació laboral.”

 

Tal com es demanda en el cinquè punt, es tracta que AENA, “per damunt dels criteris d’optimització extrema dels beneficis que ha vingut practicant,” prioritzi els següents aspectes en els futurs concursos d’adjudicació de handling: la qualitat del servei, el nombre de treballadors/es i contractes que afavoreixin  l’estabilitat, prioritzant contractacions indefinides i de fixos discontinus i a jornada laboral completa per davant dels contractes temporals i a temps parcial. També es reclama a AENA que garanteixi el “compliment estricte de les condicions acordades en els convenis sectorials, de les mesures de conciliació laboral i familiar que s’estableixin i de les polítiques formatives per als treballadors/es de les empreses.” Al seu torn es posa l’accent en què es garanteixi “el manteniment de les condicions laborals i socials i l’estabilitat laboral en les subrogacions de treballadores i treballadors, que seran de compliment obligat, entre empreses.”

 

Finalment s’insta al Govern autonòmic i a aquesta empresa pública “a impulsar una mesa de negociació i acord amb els representants dels treballadors i les empreses afectades per compartir la problemàtica i promoure solucions satisfactòries pel que fa a la dignitat laboral, la salut i seguretat laborals així com els drets socials.” Una feina que el Conseller Negueruela ja ha iniciat quan, després de reunir-se amb representant de CCOO i UGT, va exposar que demanarà una reunió urgent amb els responsables d’AENA per abordar la situació. En sortir de la reunió Negueruela també va manifestar que, tal com ha fet el Govern amb l’establiment de clàusules socials per a la seva contractació que respectin els convenis sectorials, AENA també hauria de contemplar clàusules a la seva contractació. De fet va afegir que, dins l’Estratègia de Seguretat i Salut Laboral que impulsa la Conselleria, es posaran recursos per avaluar els possibles sobresforços i sobrecàrregues que puguin patir els treballadors de handling.

 

PNL sobre la manca de personal a l’Aeroport de Menorca

La iniciativa pren com a punt de partida el fet que l’any 2012 AENA va dur a terme ”un Expedient de Regulació d’Ocupació que afectà entre AENA i ENAIRE un total de 1260 treballadors, 23 a l’Aeroport de Menorca. A aquest fet li hem de sumar trasllats de treballadors a altres aeroports i jubilacions que no s’han cobert.” Una realitat que contrasta amb la dada que en els “tres darrers anys, AENA ha tingut beneficis per valor de 2.026’7 milions d’euros nets.” També s’ha de tenir en compte que  el creixement del trànsit aeri ha augmentat de manera important. “En el cas  de Menorca hem passat de 2.545.942 passatgers el 2012 a 2.867.482 el 2015. Pel 2016 les previsions són d’un augment del 18%, la qual cosa suposa arribar als 3.200.000 passatgers, o el que és el mateix superar en més d’un 20% el trànsit de passatgers i operacions existents en el 2012.”

 

Però aquest increment de passatgers topa amb una important peculiaritat de l’aeroport menorquí, ja que és l’únic de la xarxa d’AENA que es considera estacional. El motiu: dels 2.867.482 passatgers que hi van passar el 2015, el 89’8% ho van fer de l'1 d’abril a 31 d'octubre, dates en les quals, a més, l’Aeroport puja de categoria.

 

Aquesta situació també es tradueix en algun incompliment normatiu (com que en aquests moments l’Aeroport menorquí no té coberta la dotació mínima de bombers durant els mesos de temporada alta), a més de les dificultats que suposa l’increment de càrrega de feina “davant l’augment constants de trànsit aeri.”

 

En l’argumentació de la PNL també s’emfatitza la importància d’una “gestió pública eficient dels aeroports que garanteixi el servei públic, que posi els drets i els interessos col·lectius per damunt dels interessos particulars; més encara en el cas d’una illa on més del 80% de la seva economia depèn del sector turístic, i per tant necessita un aeroport gestionat amb el personal suficient per donar aquest servei garantint la seguretat i eficiència.”

 

Davant d’aquesta realitat la PNL conjunta recull quatre punts d’acord. En el primer es reclama que el Govern intervingui “davant el Ministeri de Foment per resoldre la situació de manca de personal a l’Aeroport de Menorca.

 

En el segon es demanda al  Ministeri que insti “AENA S.A. i ENAIRE a iniciar les negociacions que assegurin una plantilla mínima durant l’època de temporada alta (1 d’abril a 31 d’octubre) i en funció del trànsit aeri, alhora que en cap cas sigui inferior a l’existent l’estiu de 2012.” Unes negociacions per a garantir la plantilla necessària que –segons el tercer punt- haurien de començar “el més aviat possible” i haurien de resoldre’s “abans de dia 28 de febrer de 2017.”

 

Finalment en el quart punt es proposa reclamar a “AENA S.A. i ENAIRE a pactar per via d'urgència una Relació de Llocs de Treball que reforci els departaments més infradotats de personal de l'Aeroport de Menorca, i evitin així la vaga i les mobilitzacions durant la temporada 2016.”