IMG_2146

El PSOE Ciutadella demana la realització d’un inventari de camins per incloure al Pla General d’Ordenació Urbana

El Grup Socialista a l’Ajuntament de Ciutadella ha registrat una moció en la qual es demana que es faci, “en base a l’inventari històric en redacció, l’inventari de Camins Públics del terme municipal de Ciutadella de Menorca així com estableix l’article 86 del RDL 781/1986.” El segon punt de la iniciativa proposa “incorporar  al Pla General d’Ordenació Urbana la xarxa de camins i rutes públiques del terme municipal de Ciutadella de Menorca.” I en tercer lloc es proposa “sol·licitar al Consell Insular de Menorca suport tècnic per a la realització de l’inventari de camins públics amb coordinació amb la resta de municipis de l’Illa.”

 

En l’exposició de motius s’hi detalla  que a l'article” 86 del RDL 781/1986 de 18 d’abril pel que s’aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local en el que es determina que les Entitats Locals estan obligades a formar un inventari valorat dels béns i drets que els pertanyen.”

 

També es posa l’accent en el fet que actualment s’està duent a terme per part de l’Ajuntament ciutadellenc “el treball d’inventari històric dels camins del terme municipal de Ciutadella a través del programa LEADER.”

 

Aquesta feina coincideix amb el fet “que hi ha diferents iniciatives en recuperació del Camí de Cavalls, recuperació del Camí den Kane, del camí del Nord i la xarxa cicloturística.”

 

Finalment la moció tanca l’argumentari exposant “la importància de la xarxa de camins de Menorca com a xarxa integradora del territori donant la possibilitat a les persones de gaudir de la natura i el paisatge, sense oblidar la vessant econòmica  d’aquesta activitat.”