Congrès insular

El Congrés Insular del PSOE Menorca és l’òrgan sobirà de la Federació. El Congrés Insular es­tarà constituït pels delegats/es elegits per les agrupacions locals en pro­porció a la seva militància. El Congrés Ordinari serà convocat pel Comitè Insular, cada quatre anys, celebrant-se abans de seixanta dies des de la celebració del Congrés Ordinari del PSIB- PSOE.

El Congrés Extraordinari es reuneix quan el convo­qui el Comitè Insular, la co­missió Executiva Insular o sigui sol·licitat, per escrit, per la meitat més un dels afiliats/des de la Federació Socialista de Menorca.