Foto Elena Baquero en Comissió 25.09.2015

El Grup Socialista defensa al Parlament una iniciativa que demanda al govern de l’Estat la reducció de l’IVA cultural


.- La iniciativa, formulada per la diputada Elena Baquero, també reclama al govern d’Espanya que proposi i defensi a les institucions europees l’establiment d’un IVA cultural reduït.

 

La comissió de Cultura, Educació i Esports abordarà demà capvespre el debat d’una Proposició No de Llei (PNL) de la diputada Elena Baquero relativa a l’IVA cultural. En concret la iniciativa recull dos punts d’acord.

 

En el primer es proposa que el Parlament reclami al govern d’Espanya “reconsiderar la pujada de l'IVA per als béns i activitats culturals i establir el seu tipus en el 5%, mantenint el 4% per al llibre”.

 

En el segon es demana que la cambra autonòmica insti a l’executiu estatal “a proposar i defensar en el si de les institucions de la UE, l'establiment d'un IVA per a la Cultura reduït, harmonitzat en tot el territori de la Unió.”

 

En l’exposició de motius Baquero recorda com “l'1 de setembre de 2012, el Govern del Partit Popular va imposar una dràstica pujada de l'IVA Cultural sobre el consum dels seus béns i serveis, amb excepció del sector del llibre, fixant-ho a la franja més alta de tota Europa: el 21%.” Una mesura que “no ha tingut l'impacte recaptatori desitjat” i, a més, ha suposat “un clar cop per a la creació i l'accés a la cultura de la majoria de la nostra ciutadania.”

 

De fet les dades del Ministeri d'Hisenda evidencien que la pujada de l'IVA cultural “suposava una recaptació menor de l'esperada, al mateix temps que perjudicava greument al sector cultural espanyol amb una pèrdua constant de públic, la dràstica disminució en la creació i producció, i conseqüentment amb l'augment de l'atur i la destrucció del teixit empresarial en sectors com el cinema, el teatre o la música.”

 

La diputada també recorda com que, en termes econòmics, “l'activitat cultural a Espanya va ascendir a més de 26.000 milions d'euros en 2012 -última dada publicada: Anuari d'Estadístiques Culturals 2014-, i la seva aportació al PIB se situa en el 3,4 %, incloses les activitats vinculades a la propietat intel•lectual. Això suposa un pes similar o superior, en el conjunt de l'economia, al generat pels sectors de l'agricultura, ramaderia i pesca (2,5% PIB), la indústria química (1% PIB) o les telecomunicacions (1,7% PIB).” Una realitat davant la qual s’evidencia que la pujada “desproporcionada de l'IVA està perjudicant greument a la Cultura com a sector d'oportunitat de creixement econòmic i també a les possibilitats d'accés a la mateixa per part de la ciutadania.”

 

En aquesta línia la representant socialista considera que la fiscalitat aplicada als productes de la creació “és una tremenda mostra de miopia. La Cultura, amb les seves diferents manifestacions i sensibilitats, enriqueix, facilita i enforteix la convivència en societat, i és un dels elements bàsics de la nostra projecció internacional, sent tot això un dels millors llegats per a les generacions futures.”

 

Baquero també fa referència a les dificultats afegides que suposa la insularitat i considera que l'administració autonòmica, “en la seva funció de dinamitzadora i promotora cultural, és també perjudicada amb aquesta mesura. És més, el problema a la C.A. de les Illes Balears s’agreuja per la insularitat i doble insularitat, en el cas de Menorca i les Pitiüses, ja que tots els artistes que volen exportar les seves produccions entre illes i fora del territori balear han d’assumir els costos que els suposen els bitllets d’avió o vaixell tant per a ells com per als instruments, escenaris, obra pictòrica, etc.”

 

Aquesta situació, “sumada als lloguers dels espais per a dur a terme les seves activitats, ha fet que als nostres artistes els hi sigui quasi impossible sortir fora de les illes en què viuen; ” conclou la diputada per finalitzar l'exposició de motius de la PNL que demana la reducció de l’IVA cultural.