Foto Borràs a Com. Turisme

El diputat Damià Borràs defensa que el transport del vehicle privat via marítima s’inclogui en el descompte per a residents

.- La Proposició No de Llei (PNL) de Borràs també aborda d’altres qüestions sobre les connexions marítimes com la demanda que Foment es faci càrrec del 25% del descompte que actualment assumeix el Govern autonòmic

 

“La satisfacció del dret a la mobilitat dels ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears ha de permetre (quan sigui necessari i el mode de transport ho permeti) l'ús de les eines i instruments necessaris per a poder fer efectiva l'activitat que és motiu del seu viatge, sigui quina sigui la consideració d'aquesta (oci, educació, feina, etc.) i sigui quin sigui el destí, tant sí és a una altra de les illes de l'arxipèlag balear com de la península.” D’aquesta manera inicia l’exposició de motius de la PNL sobre la incorporació del vehicle privat en el descompte de resident en el transport marítim Damià Borràs.

En l’argumentació d’aquesta iniciativa –que s’abordarà dijous matí en la sessió de la Comissió de Turisme- el diputat socialista emfatitza que el transport marítim “permet fer el viatge tot transportant un vehicle juntament amb els seus usuaris, cosa que pot afavorir en nombroses ocasions la satisfacció del dret a la mobilitat de les ciutadanes i ciutadans de les Illes Balears, talment com es pot fer entre dos indrets continentals.” Una realitat que es combina amb el fet  “que allò que es pretén aconseguir amb el sistema del descompte de resident és donar resposta a un dret dels ciutadans i ciutadanes de Balears per tal d’equiparar-los, en la mesura que açò és possible, amb els residents peninsulars.”

A partir d’aquest compromís amb el dret a la mobilitat Borràs planteja 4 punts d’acord que s’adrecen al Ministeri de Foment.

En el primer se l’insta a “modificar la normativa en matèria de descompte de resident per tal d’incorporar a la bonificació vigent del 50% en el transport marítim entre els ports de les Illes Balears i els de l’Estat espanyol, la tarifa a pagar pels ciutadans i ciutadans residents a Menorca, Mallorca, Eivissa i Formentera per viatjar amb el seu vehicle particular.

El segon punt reclama al Govern de l’Estat que modifiqui la normativa en matèria de descompte de resident “per tal d’incorporar en el tram de bonificació vigent, per part dels Pressupostos Generals de l’Estat, del 25% en el transport marítim entre els ports de les Illes Balears, el 50% de la tarifa a pagar pels ciutadans i ciutadans residents a Menorca, Mallorca, Eivissa i Formentera per viatjar amb el seu vehicle particular.

En el tercer punt s’aprofundeix en qui ha de pagar el cost de la bonificació del descompte de residents i s’exigeix a Foment que “assumeixi, a càrrec dels Pressupostos Generals de l’Estat, el 25% del descompte de resident que ara abona el Govern de les Illes Balears en el transport marítim entre illes.”

Finalment, i des d’un prisma més ampli, el darrer punt de la PNL  de Damià Borràs insta el Ministeri de Foment “a estudiar i consensuar amb el govern de les Illes Balears, els Consells Insulars i les entitats socials i econòmiques més rellevants de cadascuna de les illes de l’arxipèlag balear, la idoneïtat de l’actual sistema de descompte de resident i les possibles alternatives al mateix per tal d’afavorir el dret a la connectivitat dels ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears i la igualtat d’oportunitats.”