Javier i Vicenç habitatge

El compromís amb l’accés a l’habitatge: prendrem totes les mesures possibles per evitar els desnonaments i modificarem la Constitució per garantir aquest dret de manera efectiva

“Volem oferir solucions a les persones afectades pels desnonaments. Hi ha d’haver pisos de lloguer social, que tinguin accés a habitatges en els quals les famílies no hagin de pagar més d’una tercera part dels seus ingressos.”

 

El candidat socialista al Congrés de Diputat Javier Tejero ha exposat avui el compromís socialista en habitatge, davant d’una de les darreres promocions d’habitatges de protecció oficial que es va fer a Menorca –al carrer Borja Moll de Maó-; promoció que va dur a terme un govern Socialista. Aquestes són algunes de les principals propostes que defensa el PSOE en el programa electoral.

 

.- Proposar la redefinició del dret a l'habitatge en la Constitució, per garantir-ho de manera efectiva. Dotar-lo de contingut mitjançant la previsió d'obligacions concretes per als poders públics, especialment en casos de desnonament.
.- Establir l'eliminació automàtica per part de les entitats financeres i sense prèvia exigència del titular d'una hipoteca de les clàusules declarades abusives pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea i la jurisprudència del Tribunal Suprem.
.- Crear oficines antidesnonaments per tot el territori
.- Facilitar la renegociació dels deutes amb mediació pública i, en el cas de no poder salvar la pèrdua de l'habitatge, evitar que aquesta pèrdua arrossegui a més un deute per a tota la vida.

.- Reformar la llei de segona oportunitat per, d'una banda, permetre al jutge paralitzar l'execució hipotecària en cas d'insolvència justificada no dolosa i, en cas que sigui impossible, acordar l'aplicació de la dació en pagament, valorant l'habitatge en el preu establert per a la concessió del préstec.
.- Posar a la disposició de la família que hagi aplicat la dació en pagament un habitatge en règim de lloguer social.
.- Reconèixer el dret de les persones que hagin perdut el seu habitatge per insolvència sobrevinguda en un desnonament a què se'ls faciliti un habitatge de lloguer a un preu concorde a les seves circumstàncies i, si escau, a un pla de rescat personal sobre el deute pendent que mantinguin, que no ha de superar el 30% dels seus ingressos.

.- Promoure el compromís de les empreses subministradores dels serveis públics d'aigua, llum i gas per impedir els talls del subministrament a persones i famílies en situació de vulnerabilitat per impagament. Abans del tall del subministrament es comunicarà a l'Administració competent que en tot cas podrà intervenir entre les parts.
.- Crear un fons social de gestió pública que permeti atendre el dret a sostre de la ciutadania que es vegi privada d'ell.

.- Crear un fons social de gestió pública destinat a combatre la pobresa energètica, cobrint les despeses de les famílies vulnerables.
.- Desenvolupar un nou model d'habitatge protegit preferentment en lloguer, amb preu de referència taxat objectivament, al marge del preu de mercat de l'habitatge lliure

.- Mantenir la desgravació en l'IRPF del 60% de l'import obtingut per l'arrendador, una vegada deduïdes les despeses i re introduir les desgravacions fiscals al lloguer per a les rendes més baixes.

.- Imposar una taxa transitòria sobre els habitatges desocupats que mantenen les entitats financeres fruit dels desnonaments per incentivar la seva oferta com a habitatges en lloguer.

.- Desenvolupar un programa, en col·laboració amb les Comunitats Autònomes i Ajuntaments, per dotar d'ascensors a edificis que no en disposin

.- Facilitar l'accés a les ajudes per a adaptació o rehabilitació de l'habitatge per abordar els desafiaments de l'envelliment, fomentant així que les persones majors no hagin d'abandonar el seu entorn

.- Impulsar la modificació de les llei d'Enjudiciament Civil i la Hipotecària per adaptar la legislació estatal a les exigències de les resolucions dels Tribunals Europeus i posar fi a les situacions d'indefensió de la ciutadania enfront de les entitats financeres en els processos de llançament i en les execucions hipotecàries

.- Finançar habitatge públic de lloguer. Una línia d'actuació del ICO serà finançar la construcció d'habitatges socials, així com per finançar actuacions de rehabilitació i renovació d'habitatges especialment la rehabilitació sostenible.

En definitiva els socialistes som molt conscients que les mesures adoptades durant els últims anys per evitar els desnonaments han estat insuficients. Ho van ser les aprovades la legislatura passada -com l'augment de les garanties per als consumidors que sol·licitessin préstecs hipotecaris (abril 2009), l'augment dels ingressos inembargables fins al 150% del Salari Mínim Interprofessional, o l'elevació del límit mínim d'adjudicació del ben fins al 60% del valor de taxació en els processos de subhasta (juliol 2011)-. I més encara ho estan sent les adoptades pel Govern actual com ho demostren l’esquàlid Codi de Bones Pràctiques, el fins ara escàs ús del Fons social d'Habitatges, o una Llei de Protecció de Deutors Hipotecaris que no resol eficaçment els problemes reals de la gent.

 

Per aquests motius el PSOE afronta aquest greu problema des del convenciment que la garantia d'un habitatge digne per a tota la ciutadania passa per un pacte social en el qual la lluita contra els desnonaments i la protecció d’aquest dret siguin eix prioritari.