DSC_0639

Demanem participació per definir les línies mestres del pla director d'infraestructures del port de Maó

El port de Maó agrupa diverses i nombroses activitats: les de caràcter portuari (transport de passatgers i mercaderies, creuers,..), les pesqueres (pesca i marisqueig), les nàutiques (amarraments i serveis als vaixells,...) i les comercials (restauració, comerços,...). I tot açò en un espai amb connexions amb la ciutat, vials amb circulació molt abundant a l'estiu; en definitiva tot un seguit de diferents activitats i actuacions que han de ser compatibles però a vegades xoquen.

 

Hi ha una eina legal que ha de regular la bona convivència de tots aquests usos i que es troba actualment en revisió: el Pla director del Port, i l'aprovació d'aquest document és de competència exclusiva de l'Autoritat Portuària de les Illes Balears (APB).

 

Des del PSOE de Maó considerem que l'ordenació dels usos del Port, un dels motors econòmics del nostre municipi, ha de comptar amb tota la participació possible tant de l'Ajuntament com dels representants dels diferents sectors que exerceixen la seva activitat al port. Estudiar aquest espai des de totes les perspectives possibles per aconseguir una visió global és una tasca que es pot dur a terme des d'un organisme municipal ja creat com és el Consell municipal del Port.

 

La nostra iniciativa també proposa que Ajuntament i APB constitueixin una Comissió Mixta on els representants municipals serien la veu de les propostes aprovades per tots els sectors que fan feina al port en el Consell del port.
Els i les socialistes de Maó creiem que al port de Maó existeix avui confrontació de projectes i dispersió d’idees en relació a algunes zones, com ara Cala Figuera, en relació a segons quins usos i activitats a propiciar, com ara els mega-vaixells o els amarraments socials. A més hi ha espais i usos més propis de la ciutat que segueixen sota l'empara de l'APB.

 

Per tal d'aconseguir més participació en el model que volem per al port de Maó, el Grup municipal Socialista ha presentat per al seu debat al proper plenari la següent proposta d'acord:

  1. Que s’insti a l’APB a què signi un acord pel qual es constitueixi una comissió mixta decol•laboració entre l’APB i l’Ajuntament de Maó per acordar i establir els principis bàsics i les línies mestres d’actuació en la formulació i tramitació del Pla Director d’infraestructures i del corresponent Pla Especial del port de Maó.
  2. Que aquests principis bàsics i línies d’actuació per part de l’Ajuntament de Maó s’acordin dins el Consell municipal de Port.
  3. Que es valori de forma urgent dins aquesta comissió mixta l’objectiu de fixar els punts bàsics d’actuació per a la desafecció del vial del port del moll de llevant i moll de ponent, establint lògicament i de comú acord els límits, lesinstal•lacions, les reserves d’accés a lesinstal•lacions portuàries i tot allò que sigui necessari per tal que el vial passi a ser de competència municipal.