Maria-Cabrisas,-Joana,-Noemi-27052013

Demandem al Govern que garanteixi la qualitat del servei que s’ofereix a les persones usuàries del centre de Santa Rita

 

.- La PNL demana que amb la participació del Consell, s’aprovi un Pla de Qualitat per Santa Rita, els procediments de participació d’usuaris i familiars i els mecanismes d’avaluació i garantia del seu compliment.

 

La diputada Joana Barceló ha registrat una Proposició no de Llei (PNL) que té per objecte la necessitat de garantir la qualitat dels serveis d’atenció a les persones usuàries del centre de Santa Rita a Ciutadella

 

En l’argumentari d’aquesta iniciativa s’hi exposa, per començar, com en el que portem de mandat “han estat i són noticia de manera reiterada deficiències en la necessària qualitat d’atenció a les persones ateses al Centre Sociosanitari de Santa Rita a Ciutadella,” una realitat que ha portat a malalts i familiars a denunciar públicament “la falta greu de personal per l’increment de les persones ateses.”

 

Barceló també fa referència al que determina la legalitat i recorda que en l’art. 4 de la Llei 4/2009, d’11 de juny, de Serveis Socials de les Illes Balears es defineixen els principis rectors dels serveis socials: “els poders públics assumeixen la responsabilitat de donar resposta als problemes socials, per la qual cosa assignen els necessaris recursos financers, humans i tècnics; regulen i supervisen els recursos privats i públics i asseguren la prestació de serveis amb qualitat tant a l’àmbit públic om al privat”.

 

La diputada menorquina explica que per tal de resoldre el conflicte, “l’administració disposa, segons estableix la llei, un mecanisme prou important: la implantació de sistemes de gestió de qualitat dels serveis; i el Pla de Qualitat és l’instrument bàsic per assegurar el desenvolupament  i l’aplicació dels criteris de qualitat.” Aquest Pla ha de fomentar, “des de la formació continuada i l’estabilitat laboral del personal professional, a la millora continuada de les activitats i les prestacions socials, així com promoure la màxima participació de tots els sectors implicats en la detecció d’insuficiències i la proposta de solucions.”

 

A tots aquests arguments fàctics i legals Barceló hi afegeix el fet que “correspon al Govern de les Illes Balears -d’acord amb l’art. 94 de la mateixa Llei de Serveis Socials-, amb la participació dels Consells Insulars, establir els criteris i els estàndards mínims i òptims de qualitat de les activitats i les prestacions de serveis socials, així com establir els mecanismes d’avaluació i garantia del compliment dels criteris de qualitat.”

 

Així doncs i per tal de “donar en aquest marc de la Llei de Serveis Socials una resposta als malalts i familiars del centre sociosanitari de Santa Rita,” la PNL preveu un únic punt d’acord. S’hi demanda al Govern que, “amb la participació del Consell Insular de Menorca, impulsi l’aprovació d’un Pla de Qualitat pel Centre Sociosanitari de Santa Rita de Ciutadella, com a instrument bàsic per assegurar el desenvolupament i aplicació dels criteris i requisits de qualitat dels serveis del centre, així com els mecanismes o procediments de participació de les persones usuàries i les seves famílies, i els mecanismes d’avaluació i garantia del seu compliment.”