IMG_1038[1]

Defensem la consolidació de l’Estat del Benestar. Per assolir-ho reformarem la Constitució i estalonarem iniciatives com l’Ingrés Mínim Vital

 

L'objectiu del PSOE avui segueix sent el mateix de sempre: combatre la desigualtat i lluitar decididament pel benestar de la ciutadania mitjançant aquests sistemes de protecció social. Per això volem estalonar un model de convivència amb major justícia social orientat “a repartir per créixer i créixer per repartir.” Així ha iniciat la seva exposició sobre els compromisos dels socialistes amb l’Estat del Benestar el candidat al Congrés, Javier Tejero.

 

Algunes de les propostes més destacades en aquest àmbit són:

 

-Incorporar en la Reforma Constitucional el reconeixement com a dret fonamental a una renda o Ingrés Mínim Vital davant situacions de manca efectiva per al manteniment d'una vida digna.
-Establir mitjançant una Llei un sistema de garantia d'Ingrés Mínim Vital de caràcter no contributiu. El Sistema inclourà:
• Crear una prestació nova dirigida a les llars sense ingressos o en situació de necessitat com a prestació no contributiva de la Seguretat Social. Per al seu reconeixement la Seguretat Social comptarà amb la col·laboració dels serveis socials de les Comunitats Autònomes; la gestió d'aquesta prestació es coordinarà amb els Plans d'Inclusió Social i d'Atenció Integral a la Família.
• Incrementar la cobertura de la prestació per fill a càrrec i augment de la quantia, de forma esglaonada, en funció de les rendes familiars. Només estarà vinculat als ingressos de la llar independentment de la situació laboral dels pares.
-Acompanyarem aquesta prestació d'un Pla Integral d'Atenció a la Família, en coordinació amb les CCAA per prevenir el risc d'exclusió social en el qual es troben les famílies més vulnerables.

 Aquest sistema beneficiaria a unes 730.000 famílies i unes 1.847.000 persones, si apliquem la mitjana de 2,53 persones per llar, segons l'INE. I incorporaria a uns 2.300.000 nens i nenes que viuen en llars per sota del llindar de la pobresa.

 
.-  Promoure la igualtat d'oportunitats per a l'aprenentatge en tots els ensenyaments independentment del lloc de residència, situació personal, sociocultural i econòmica.
.- Recuperar el veritable sentit de les beques com un dret, de manera que l'estudiant que compleixi els nous llindars de renda i patrimoni que establirem en les convocatòries, hi tindrà.
.- Facilitar l'accés o la continuïtat dels estudis a l'alumnat amb independència de la seva situació econòmica, establint unes taxes universitàries assequibles.

 .- Ampliar l'índex d'escolarització des dels 0 als 18 anys, impulsant i facilitant l'ampliació de l'oferta pública de places i de serveis en tots els ensenyaments, especialment, a l'Educació Infantil i la Formació Professional.

 
.- Reconèixer com a fonamental el dret a la protecció de la salut. Per a això, cal recuperar el model de Sistema Nacional de Salut d'accés universal i serveis d'alta qualitat. Promourem una nova Llei General de Sanitat que recuperi la cobertura universal del dret a l'atenció sanitària i la protecció de la salut, perquè a ningú se li pot posar en risc la seva salut per falta de recursos econòmics.

 

.- Reconèixer com a fonamental el dret a la protecció per la Seguretat Social davant les situacions de necessitat previstes en la llei. Especialment, aquest dret haurà de garantir el dret a pensions suficients i periòdicament actualitzades.
.- Estendre la protecció per desocupació no contributiva 2 anys, indefinida per a majors de 45. Recuperarem la protecció dels treballadors en atur de 52 a 55 anys que els permeti continuar la seva cotització a la seguretat social.

 

.- Recuperar l'atenció a les persones en situació de dependència.
.- Acordarem amb les CCAA un Pacte per la Llei d'Autonomia personal i d'Atenció a les Persones en Situació de Dependència i el seu finançament.
.- Derogar l'increment del copagament i les incompatibilitats introduïdes en aquesta legislatura.
.- Promoure mecanismes de finançament addicionals en l'atenció a la dependència que es vinculin a la reducció de llistes d'espera, la incorporació al sistema de totes les persones en situació de dependència moderada, la millor qualitat del servei prestat, i la creació d'ocupació de qualitat.
.- Incorporar amb caràcter immediat al Règim General de la Seguretat Social als cuidadors familiars de les persones en situació de dependència.

 

En definitiva des del PSOE  considerem que s’ha de consolidar el sistema de serveis socials com a quart pilar de l'Estat de Benestar, incorporant-ho com a dret en la Constitució Espanyola, reforçant-ho i completant-ho mitjançant un nou pacte social amb la ciutadania i el conjunt de les Administracions. Volem que es garanteixi la cobertura universal de les prestacions bàsiques del sistema públic, amb l'objectiu d'assegurar als ciutadans, visquin on visquin, un conjunt de serveis socials bàsics que els protegeixin quan es trobin  en situació de necessitat.

 
Per això ens comprometem a garantir els grans serveis públics destinant, en dues legislatures, un 7% del PIB a la despesa en Educació i un altre 7% del PIB al Sistema Nacional de Salut. I recuperarem el finançament suficient de la dependència.