Damià Borràs Ple Parlament 050213 (2)

Defensem el manteniment del caràcter públic de finques i instal•lacions de Defensa afectades per la Proposta per a la Racionalització del Patrimoni Immobiliari del Ministeri

 

“El Ministeri de Defensa disposa a les Illes Balears d’un valuós patrimoni immobiliari i natural que ha anat acumulant al llarg dels anys i que avui en dia res no justifica que continuï sent propietat del Ministeri.” D’aquesta manera s’inicia l’argumentació de la Proposició No de Llei que el diputat Damià Borràs defensarà dimecres a la Comissió parlamentària sobre Medi Ambient i Ordenació Territorial.

 

El diputat menorquí també detalla que el Ministeri va fer pública el mes de juny de 2013 la seva Proposta per a la Racionalització i Utilització Eficient del Patrimoni Immobiliari del Ministeri de Defensa (PREPIDEF). “Es tracta, segons el Ministeri, de racionalitzar i reduir la important despesa que aquestes instal·lacions i terrenys signifiquen per als Pressupostos Generals de l’Estat.”

 

Però Borràs adverteix que la “desafectació d’aquest important patrimoni públic (i les possibles actuacions privades derivades del mateix) podrien tenir greus conseqüències urbanístiques, ambientals, paisatgístiques i socials.” I entre els espais afectats exposa, entre d’altres, bateries de costa que ocupen “enormes superfícies de terreny d’un alt valor mediambiental i paisatgístic.”

 

Així el diputat detalla com aquesta decisió podria avivar certs afanys urbanístics en indrets sensibles. “El sol fet d’anunciar el Ministeri, el juny del 2013, la seva intenció de desprendre’s dels terrenys, ja va significar un augment de la pressió especulativa, estimulada de manera greu, entre d’altres, per la Llei 8/2012 del Turisme de les Illes Balears, la posterior Llei 12/2014 agrària també per la llei estatal 2/2013, de protecció i ús sostenible del litoral i de modificació de la llei 22/1988, de costes.”

 

Però en el mateix PREPIDEF, el Ministeri de Defensa “contempla la possibilitat d’arribar a acords o convenis amb altres administracions en els casos en què les seves propietats gaudeixen d’un rellevant valor patrimonial. El valor patrimonial mediambiental, històric i paisatgístic dels terrenys propietat del Ministeri a les Illes Balears és inqüestionable. Es tracta, per exemple, de Son Olivaret o el Barranc d’en Rellotge, a Menorca, o de Cap Blanc, Cala Carril i Rafeubetx a Mallorca, entre d’altres molts.”

 

Així doncs l’objectiu d’aquesta PNL és el de “procurar la preservació efectiva de les finques i instal·lacions patrimoni del Ministeri de Defensa a Balears que el Govern de les Illes Balears, els Consells Insulars i els Ajuntaments afectats considerin mereixedores de mantenir el seu caràcter públic.” I es tracta de fer-ho, endemés, amb el menor cost econòmic públic.

 

Un propòsit que es concreta en les següents propostes:

En primer lloc s’ insta el Ministeri de Defensa “a paralitzar de manera immediata l’execució de la Proposta per a la Racionalització i Utilització Eficient del Patrimoni Immobiliari del Ministeri de Defensa (PREPIDEF) en tot allò que afecta a les Illes Balears.”

 

Borràs també es dirigeix al Govern autonòmic.  D’una banda se li demana que impulsi, “d’acord amb els Consells Insulars i els Ajuntaments afectats, les negociacions i acords que siguin necessaris amb el Ministeri de Defensa per tal de garantir el manteniment de la titularitat pública dels terrenys i instal·lacions afectades per la Proposta per a la Racionalització i Utilització Eficient del Patrimoni Immobiliari del Ministeri de Defensa (PREPIDEF) que es considerin d’interès pels seus especials valors mediambientals, socials, històrics o arquitectònics per tal que reverteixin en patrimoni públic de les illes Balears.”

 

D’altra banda s’insta el Govern a impulsar, també d’acord amb els Consells Insulars, els Ajuntaments afectats i el Ministeri de Defensa, “la catalogació, segons el seu valor patrimonial, social, històric o arquitectònic, de les instal·lacions que són titularitat del Ministeri de Defensa a les Illes Balears afectades pel PREPIDEF i a elaborar un pla d’usos de les mateixes per tal de garantir el seu manteniment i integrar aquestes instal·lacions, en tant que irrenunciable i valuós patrimoni públic, en la societat de les Illes Balears.”