Foto Borràs a Com. Turisme

Damià Borràs reclama que Foment publiqui les dades de l'Observatori de Preus i Connectivitat per al transport aeri i que s’ampliïn al marítim

 

.- Borràs recorda que el febrer de 2014, un any després que la Ministra Ana Pastor anunciés la posada en marxa de l’Observatori de Preus i Connectivitat per al transport aeri de Canàries i Balears, el PP va rebutjar una iniciativa socialista que demanava a Foment que fes públic els treballs de l’Observatori.

.- En aquesta Proposició No de Llei (PNL) també s’exposa que ja han passat més de 3 anys des que es va crear l’Observatori de Preus i Connectivitat i mai no s’ha fet pública cap informació sobre els seus treballs.

 

El diputat Damià Borràs defensarà a la Comissió de Turisme del Parlament que se celebrarà dijous una Proposició No de Llei (PNL) en la qual reclama al Ministeri de Foment que compleixi, d’una vegada per totes, amb un dels objectius de l'Observatori de Preus i Connectivitat per al transport aeri de Canàries i Balears.

En l’exposició de motius d’aquesta iniciativa Borràs fa un repàs de la situació actual de l’Observatori després que dia  5 de febrer de 2013 la Ministra de Foment Senyora Ana Pastor anunciés la seva posada en marxa. “Tot i que l’Observatori no era (ni és) la solució als problemes de connectivitat, el fet de conèixer els preus reals que paguen els ciutadans i ciutadanes així com poder disposar d’una radiografia de tot el sistema de connexions aèries de què disposam, amb el comportament estacional i la seva evolució, podria ser un bon instrument per entendre millor la complexitat del problema que tenim. Així mateix, podria ajudar a articular possibles estratègies de cara a millorar la situació.”

Borràs recorda que la notícia de la creació de l’Observatori va ser “rebuda positivament per les raons exposades i perquè enteníem que seria positiu que les ciutadanes i ciutadans coneguessin el preu mitjà, mínim i màxim real que es paga en cada moment i a cada ruta així com la resta d’informació gestionada per l’Observatori, sempre sense perjudici de la confidencialitat que, per raons comercials i de competència, poguessin raonablement exigir les companyies aèries operadores de les rutes.”

Però la realitat fou que deu mesos després de la creació de l’Observatori “no s’havia fet públic cap resultat del seu treball. I atès que fins i tot el President Bauzà havia manifestat en públic la seva contrarietat perquè el govern de Balears (tot i haver-ho demanat) no disposava dels informes de l’Observatori, el grup socialista va registrar en aquest Parlament, dia 21 d’octubre de 2013, una Proposició No de Llei on demanava que el Ministeri de Foment fes públics els treballs de l’Observatori i que endemés els fes extensius al transport marítim.” La PNL va ser debatuda en la Comissió de Turisme de 13 de febrer de 2014 i va ser rebutjada pel vot en contra del grup popular.

 

En definitiva “han passat més de tres anys d’ençà que l’Observatori de Preus i Connectivitat per al transport aeri de Canàries i Balears va ser creat i mai no s’ha fet pública cap informació dels seus treballs ni hem conegut cap iniciativa del Ministeri de Foment destinada a millorar la connectivitat de les Illes Balears que hagi tingut per suport la feina de l’Observatori.” Una situació que topa amb la necessitat, “que avui té més vigència que mai,” de millorar el transport aeri de les Illes Balears.

A partir d’aquesta realitat i “atès que les informacions que podrien proporcionar els treballs de l’Observatori podrien ajudar a la millor comprensió de la situació per part de les ciutadanes i ciutadans de Balears i a afavorir el desenvolupament de propostes per part d’entitats i associacions preocupades pel transport aeri i també del Parlament;” Borràs proposa 5 punts d’acord.

En el primer s’insta “el Ministeri de Foment a fer públiques les dades recollides a través de l’Observatori de Preus i Connectivitat que afecten els aeroports de Balears”

En el segon se li demanda que incorpori a l’Observatori de Preus i Connectivitat “les dades referides a les rutes marítimes entre les illes balears i entre aquestes i la península, amb independència de la titularitat dels ports.”

El tercer punt de la PNL reclama a Foment i el Govern que estableixin “els mecanismes de coordinació i informació que siguin necessaris per tal de fer possible la fiabilitat i eficiència de l’Observatori de Preus i Connectivitat.”

En quart lloc Borràs aborda la difusió i l’accés a aquestes dades demanant al Ministeri que desenvolupi “un web públic amb les informacions de l’Observatori de Preus i Connectivitat expressades amb la màxima concreció possible, especificant el preu final per a l’usuari, desglossant el preu del bitllet fixat per la companyia de cadascuna de les taxes i imposts que s’hi apliquen. El web haurà de ser actualitzat de manera regular i com a mínim després de la finalització de cada temporada IATA.”

Per últim la PNL del diputat menorquí insta a Foment a “especificar les tarifes mitjanes, màximes i mínimes pagades pels usuaris amb caràcter global i també de manera diferenciada entre els residents i els que no ho són, tot indicant el nombre d’usuaris residents i no residents calculats per cadascuna de les rutes i els períodes.”