090413 Damià Borràs Ple Parlament (2)

Damià Borràs defensarà una iniciativa que reclama que els Consells i les principals entitats de cada illa puguin participar en els Comitès de Coordinació Aeroportuària

.- La iniciativa es produeix després que el març 2013 s’aprovés per unanimitat una PNL Socialista instant al govern estatal a “desenvolupar amb caràcter immediat el reglament de funcionament dels Comitès”.

 

El diputat Damià Borràs porta a la sessió de la Comissió de Turisme de dijous una Proposició No de Llei (PNL) que té per objectiu reclamar al Govern de l’Estat que compleixi el que determina l’article 13 del Reial-Decret Llei 13/2010, modificat pel Reial Decret-llei 20/2012. En aquest article s’hi determina que:

 

“1. En los aeropuertos atribuidos a la gestión y explotación de Aena Aeropuertos S.A.» se garantizará la participación de las Comunidades y  Ciudades Autónomas y de las corporaciones locales, y las organizaciones empresariales y sociales representativas.

2. A los efectos previstos en el apartado anterior, «Aena Aeropuertos S.A.» constituirá en cada Comunidad y Ciudad Autónoma un Comité de Coordinación Aeroportuaria.”

 

En aquest article també s’especifica que els Comitès de Coordinació Aeroportuària estaran conformats per un representant del Ministeri de Foment (n’exercirà la presidència), dos de la Comunitat, tres d’Aena Aeropuertos S.A., tres representants de les corporacions locals, un del Consell de Cambres de la Comunitat i un de les organitzacions socials i econòmiques representatives.

 

Pel que fa a les funcions d’aquests Comitès la norma estatal determina, entre d’altres: proposar les actuacions que es considerin necessàries per impulsar el desenvolupament de l'activitat aeroportuària, col·laborar amb Aena Aeroports SA i les administracions públiques competents en la definició de l'estratègia a desenvolupar en relació als aeroports de la respectiva comunitat tenint en consideració el seu context territorial i competitiu; col·laborar amb Aena Aeroports SA en la definició de les línies estratègiques dels aeroports, conèixer del procediment de consultes desenvolupat per Aena Aeroports en matèria de tarifes aeroportuàries, canalitzar les actuacions relacionades amb la promoció del transport aeri, promoure les accions necessàries per a l'enfortiment de la connectivitat aèria mitjançant l'establiment i promoció de noves rutes aèries internacionals i nacionals i desenvolupar totes les funcions que es considerin convenients per incrementar el transport de passatgers i la càrrega.

 

A més també es determina que mitjançant reglament es podrà constituir una Comissió de Coordinació per cada aeroport en funció de tràfic de passatgers.

 

Però el retard en l’aprovació del reglament del Reial Decret-llei 20/2012, i per tant de la seva constitució, així com la importància de les funcions que encomana als Comitès de Coordinació, va fer que el 25 de febrer de 2013 -més de dos anys després de la seva creació- el Grup Socialista registrés una PNL instant el govern d’Espanya a “desenvolupar amb caràcter immediat el reglament de funcionament dels Comitès de Coordinació Aeroportuària prevists en el Reial-Decret 20/2012”. La PNL instava a fer possible, “a través del Reglament, la creació de les Comissions de Coordinació als aeroports de la nostra Comunitat” i a fer-ho “permetent la màxima participació de les administracions públiques i les entitats cíviques, econòmiques i socials de Mallorca, de Menorca, d’Eivissa i de Formentera més rellevants.” La iniciativa va ser aprovada per unanimitat amb una esmena del Grup Popular demanant de manera específica la participació dels consells insulars en el Comitè de Coordinació Aeroportuària.

 

Sis mesos després d’aquest acord unànime, el 21 de setembre, el govern d’Espanya aprovava el Reial-Decret 697/2013, pel qual es regula l’organització i funcionament dels comitès de Coordinació Aeroportuària. L’esmentat reglament, però, excloïa els consells insulars del Comitè i limitava la possibilitat de constituir comissions de coordinació només als aeroports de més de 8 milions de passatgers anuals.

 

Respecte de les Comissions de Coordinació d’aeroport la seva importància queda palesa en l’article 11 del Reial-Decret que estableix que: “El Comité de Coordinación podrá delegar en las comisiones de coordinación de aeropuerto la totalidad o parte de las competencias que tiene atribuidas en lo tocante a ese aeropuerto.”

 

Així la PNL recull 5 punts d’acord en els quals s’insta al govern d’Espanya a:

1. Satisfer la voluntat expressada per unanimitat dia 21 de març de 2013 pel Parlament de Balears i, per tant, a procedir a modificar l'art 2 del Reial Decret 697/2013, de 20 de setembre, pel que es regula l’organització i funcionament dels Comitès de Coordinació Aeroportuària i incorporar (en el de les Illes Balears) la representació directa i nominal dels Consells Insulars de Mallorca, de Formentera, d’Eivissa i de Menorca.

2. Modificar l’article 10 del Reial Decret 697/2013, de 20 de setembre, pel que es regula l’organització i funcionament dels Comitès de Coordinació Aeroportuària per tal que, atesa la seva importància estratègica, social i econòmica, els aeroports de les Illes Balears puguin disposar de Comissions de Coordinació amb independència de quin sigui el seu trànsit anual de passatgers.

3. Modificar l’art. 11 del Reial Decret 697/2013, de 20 de setembre, pel que es regula l’organització i funcionament dels Comitès de Coordinació Aeroportuària per tal de fer possible (en els aeroports de Balears) la incorporació en els mateixos de la necessària representació del Consell Insular corresponent així com, respectivament, de les entitats cíviques, econòmiques i socials més representatives de cadascuna de les illes.

4. Procedir a les modificacions legals i administratives que siguin necessàries per tal de fusionar les funcions de les Comissions de Coordinació d’aeroport resultants de la modificació legal expressada en el punt anterior amb les dels Comitès de Rutes. Es tracta de convertir-los en un sol òrgan i guanyar així en eficiència i eficàcia, tot dotant l'organisme que en resulti dels suficients recursos personals, econòmics i tècnics per tal que puguin desenvolupar les seves finalitats amb suficiència. En qualsevol cas, dita fusió no significarà la pèrdua de representativitat i capacitat de decisió de les institucions de les Illes Balears.

5. Reiterar al Govern d'Espanya l'exigència clara i decidida d'obrir un procés polític i institucional per tal incorporar les principals institucions de les Illes Balears així com les més rellevants entitats socials i econòmiques en els òrgans de planificació, programació, gestió i de decisió efectiva dels aeroports de Mallorca, de Menorca i d'Eivissa. En aquest sentit, el Parlament de les Illes Balears fa pales públicament que allò que es demana en la present Proposició no de llei en els seus punts 1, 2, 3 i 4 només s'ha d'entendre com una situació transitòria fins que no s'assoleixi allò que s'estableix en aquest últim.