Foto Damià Borràs i Pilar Costa

Damià Borràs defensa al Parlament una Proposició en la qual es reclama que el descompte de residents també s’apliqui a les taxes aeroportuàries

.- El fet es cobri el 100% d’aquestes taxes –que en un viatge d’anada i tornada a Barcelona o Madrid se situa a l’entorn dels 30€- és fruit d’una iniciativa del Grup Popular al Congrés de l’anterior legislatura.

 

“El Parlament de les Illes Balears insta el govern d’Espanya a promoure les modificacions legals que siguin necessàries perquè el descompte de resident sigui d’aplicació a les taxes aeroportuàries a què fan referència els punts d), e) y f) de l’article 68.2 (*), de la Llei21/2003, de 7 de juliol, de Seguridad Aérea.” Aquesta és la demanda que defensarà el diputat Damià Borràs en la sessió de la Comissió parlamentària de Turisme que se celebrarà dijous.

 

La transcendència d’aquesta Proposició No de Llei (PNL) es fonamenta en un doble pilar; un de principis, essencial, i un altre econòmic, ben concret. El primer se centra en la “importància de la connectivitat aèria per afavorir el dret a la igualtat d’oportunitats dels ciutadans i les ciutadanes de les Illes Balears i per a millorar la nostra qualitat de vida així com la competitivitat industrial i comercial.” En aquest àmbit Borràs recorda com les taxes aeroportuàries “són una càrrega més a afegir als altíssims costos del transport aeri. Una càrrega especialment lacerant per mor dels alts beneficis que generen els aeroports de Balears i pel greuge comparatiu que significa, per als ciutadans i les ciutadanes de les Illes, que les inversions en infraestructures de transport terrestre siguin assumides íntegrament pels Pressupostos Generals de l’Estat.”

 

Respecte de l’aspecte econòmic més concret, la necessitat d’aplicar-hi el descompte de resident es fa palesa pel fet que el “cost de les taxes aeroportuàries d'un viatge d’anada i tornada a un aeroport peninsular com ara el de Madrid o el de Barcelona, els destins més recurrents dels ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears, és aproximadament de 30 euros.”

 

En l’argumentació de la PNL Damià Borràs detalla com l’obligatorietat de pagar el 100% de les taxes aeroportuàries esmentades es deu a una esmena del Grup Popular del Congrés a la Llei sobre els Pressupostos Generals de l’Estat de 2013 – esmena que es va introduir mitjançant la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, en la seva Disposició final setzena-: « Tres. El porcentaje de bonificación en las tarifas de los servicios regulares de transporte aéreo de pasajeros, entre las Comunidades Autónomas de Canarias e Illes Balears y las Ciudades de Ceuta y Melilla, respectivamente, y el resto del territorio nacional, así como en los viajes interinsulares será, con vigencia indefinida, del 50 por ciento de la tarifa bonificable por cada trayecto directo de ida o de ida y vuelta. »

 

A partir d’aquesta esmena el Govern Rajoy va incorporar una disposició legal que diu així: «A los efectos de esta bonificación, del importe de la tarifa bonificable se deducirá el importe correspondiente a las prestaciones patrimoniales públicas a que se refieren las letras d), e) y f) del artículo 68.2, de la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea, con independencia de que hayan sido repercutidas o no al pasajero. A tal efecto, dichas prestaciones patrimoniales aparecerán desglosadas en la documentación justificativa de los cupones de vuelo.»

 

En definitiva Borràs exposa com “gràcies a l’esmena del grup popular, queda reflectit, d’una manera clara i llampant, que el descompte de resident no es pot aplicar en cap cas a les prestaciones patrimoniales públicas a què fan referència els punts d), e) y f) de l’article 68.2, de la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea.” Una situació respecte de la qual el diputat menorquí demanarà el suport de la resta de Grups Parlamentaris. L’objectiu és que l’acord de la Cambra legislativa de les Balears faci veure al Govern de l’Estat la necessitat de corregir aquest greuge comparatiu totalment injust que pateix la ciutadania de les Illes.

 

 

(*)Artículo 68. Ingresos de «Aena Aeropuertos, S.A.»

(…)

  1. Tendrán la consideración de prestaciones patrimoniales de carácter público, las prestaciones que la citada sociedad deba percibir en los siguientes supuestos:

(…)

  1. d) Por los servicios de inspección y control de pasajeros y equipajes en los recintos aeroportuarios así como los medios, instalaciones y equipamiento necesarios para la prestación de los servicios de control y vigilancia en las áreas de movimiento de aeronaves, zonas de libre acceso, zonas de acceso controlado y zonas restringidas de seguridad en todo el recinto aeroportuario ligados a las prestaciones patrimoniales de carácter público.
  2. e) Por la puesta a disposición a los pasajeros de las instalaciones aeroportuarias no accesibles a los visitantes en terminales, plataformas y pistas, necesaria para poder hacer efectivo su contrato de transporte aéreo.
  3. f) Por los servicios que permiten la movilidad general de los pasajeros y la asistencia necesaria a las personas con movilidad reducida (PMRs) para permitirles desplazarse desde un punto de llegada al aeropuerto hasta la aeronave, o desde ésta a un punto de salida, incluyendo el embarque y desembarque.