Cristina-Rita-ple-160413-(2)

Cristina Rita porta al Parlament una proposta per augmentar els esforços contra la violència de gènere

Coincidint amb el dia Internacional Contra la Violència de Gènere, la diputada Cristina Rita té registrada una Proposició No de Llei en la qual es proposen diverses mesures per enfortir la Llei 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de protecció integral contra la violència de gènere.

 

En l’exposició de motius Rita explica com el 28 de desembre es compliran deu anys de l’aprovació d’aquesta Llei. Una norma que en aquests moments, i atenent al balanç de l’aplicació de les mesures ja desenvolupades, “demostra la necessitat de mantenir un ampli consens social i polític i de culminar el seu desenvolupament.” De fet tot i la utilitat i el reconeixement internacional que ha rebut la Llei Integral, “les dones continuen patint aquesta violència i el nombre d’assassinats no disminueix, sinó que augmenta. Només durant el mes d’agost, vuit dones van ser assassinades a Espanya per les seves parelles o ex parelles, la xifra més elevada dels darrers quatre anys.”

 

Però davant d’aquesta realitat el cert és que la Llei “es veu amenaçada pels continus retalls pressupostaris en matèria d’igualtat en general (33% aquesta legislatura) i de violència de gènere en particular (22% des de l’arribada al Govern del Partit Popular) i també per algunes de les reformes legislatives que s’han emprès, entre elles la de Règim Local i la LOMQE.”

 

És per tot això que Rita exposa la necessitat d’augmentar els esforços contra la violència de gènere, ”tornar a col·locar-la com a prioritat política i exigir que es restitueixi el sistema de protecció per a les dones víctimes i tots els recursos i mesures que s’han anat desmantellant en els darrers anys.”

 

Per assolir aquest objectiu la iniciativa socialista proposa cinc punts d’acord (un dels quals subdividit en 10 apartats sobre el que s’hauria de reclamar al Govern de l’Estat).

 

En relació a l’executiu autonòmic la PNL de Rita demanda que no redueixi “recursos, ni serveis, ni pressuposts per a combatre la violència de gènere.” També es proposa que augmenti “la sensibilització, la detecció dels casos i el suport a les víctimes i als seus fills i filles menors.”

 

En tercer lloc la proposta insta al Govern Bauzá a “incrementar l’aplicació de la Llei de mesures de protecció integral contra la violència de gènere en coordinació amb tots els poders públics, tant locals com autonòmics i estatals.”

 

Alhora es proposa reclamar al Govern d’Espanya que els ajuntaments i els ens locals recuperin expressament les competències en igualtat i violència de gènere, amb una dotació pressupostària suficient, en l’àmbit de les competències respectives.”

 

Precisament en relació a l’executiu estatal es formulen 10 propostes:

  • Adoptar totes les mesures que permetin l’aplicació efectiva i el desenvolupament de la Llei integral contra la violència de gènere.
  • Reposar els fons pressupostaris retallats aquests tres darrers anys.
  • Desenvolupar en tot el país el sistema de seguiment integral dels casos de violència de gènere.
  • Impulsar la implantació dels mitjans telemàtics i avaluar aquesta implantació en col·laboració amb el Consell General del Poder Judicial.
  • Revisar i avaluar els protocols de coordinació actuals per augmentar la seva eficiència i garantir la seva aplicació en tot el seu territori.
  • Impulsar, juntament amb les CCAA, la finalització de la implantació de les unitats de valoració integral de violència de gènere en tot el territori.
  • Avançar en una major formació i especialització de tots els professionals que intervenen davant a aquesta violència i garantir que qualsevol modificació que s’hagi de produir en les estructures desenvolupades per a perseguir aquesta violència no perdi l’especialització.
  • Garantir el compliment del Conveni del Consell d’Europa sobre prevenció i lluita contra la violència contra les dones.
  • Realitzar les reformes en el Codi Penal, en la Llei Orgànica del Poder Judicial, en el Codi Civil, en la Llei de Procediment Penal, amb l’objectiu de fer més efectiva la protecció i la tutela penal de la seguretat dels fills i filles menors que pateixen la violència de gènere en el seu nucli familiar, assegurin el pronunciament exprés del jutge respecte de la necessitat d’adoptar mesures específiques sobre el règim de custòdia, visites, cura i educació dels fills i filles, en vista a una major seguretat i atenció, així com les mesures provisionals concretes, incloent-hi altres mesures d’assistència i protecció social integral.
  • Remetre aquest acord a la Comissió d’Igualtat de les Corts Generals