IMG_0940[1]

Cotitzacions més justes pels autònoms, reduir tràmits, millor finançament públic i aposta per la innovació; principals compromisos amb els empresaris

La millora de la productivitat és la clau per al desenvolupament sostenible de l'economia espanyola i l'assignatura pendent per poder incrementar les rendes (tant d’empresaris com de treballadors) i abordar amb més eficàcia els grans problemes que ara ens afecten. Per competir els socialistes defensem la necessitat de potenciar la millora de la productivitat a reduir costos ajustant a la baixa els salaris o la qualitat de l’ocupació. Per fer possible aquesta millora els socialistes proposem entre d’altres mesures:
- Apropar la cotització a la Seguretat Social dels autònoms als seus ingressos reals. Reformar el sistema de pagament d'impostos per l'activitat econòmica fent que s'ajusti als ingressos realment percebuts.

- Reformar de la Llei de Segona Oportunitat perquè sigui un mecanisme realment eficaç que permeti als emprenedors a alliberar-se dels seus deutes i tornar a emprendre un negoci.

- Una línia ICO (Institut de Crèdit Oficial) per a noves empreses, dedicada a cobrir el finançament d'inversió i liquiditat de les empreses, en particular PIMES, amb un any de carència per a la devolució del crèdit.

- Crear vivers d'empreses específics pel microempreniment als Parcs Científics i Tecnològics, que permetin establir sinergies entre empreses.
- Reduir i simplificar els tràmits i costos administratius per a la creació d'empreses, a través de: (i) extensió de la tramitació telemàtica a totes les operacions; (*ii) extensió del silenci administratiu positiu de manera general i generalitzar la Declaració Responsable dels nous emprenedors; (*iii) creació d'una empresa en un dia per via telemàtica.

.- Substituir el sistema de llicències per un sistema d'acreditacions.

.- Estendre el silenci administratiu positiu i la Declaració Responsable de l'empresariat per començar a operar.

.- Impulsar un registre únic de documentació administrativa oficial per a cada persona física i jurídica, per tal de desplaçar a l'Administració la càrrega de la prova en l'aportació de la documentació ja lliurada.

.-  Rebaixar les barreres (burocràtiques, fiscals i laborals), que impedeixen o dificulten la seva creació.

.- Fomentar les agrupacions sectorials, en col·laboració amb les CCAA, a partir de parcs tecnològics o industrials, dotant-los d'un important suport financer.

.- Implantar un règim sancionador en matèria de morositat. Unificarem els terminis de pagament que han de complir totes les empreses a Espanya i exigirem a les empreses contractistes en les licitacions públiques certificació auditada del compliment dels terminis legals de pagament a les empreses que subcontracten.

.- Reforçar la complementarietat entre la promoció exterior dels productes espanyols i el paper que els turistes que visiten Espanya poden exercir també com a ambaixadors dels productes de consum espanyols

.- Centralitzar els organismes vinculats amb la internacionalització sota un únic esforç al voltant d'una iniciativa "Espanya Global". Coordinar aquesta iniciativa amb els instruments existents a les comunitats autònomes.

.- Reforçar l'ICEX: Dins d'Espanya Global i reconduir la seva activitat de la Generalitat a l'especialització i concentració de la seva acció. Anualment s'establirà un pla d'acció de caràcter rotatori a un nombre escollit de països i sectors.

 

Un nou model econòmic basat en l'Economia Digital i la Societat de la Informació

.- Posar en marxa el pla estratègic per al "Desenvolupament de l'Economia Digital". Inclourà actuacions en tres àmbits: (1) la transformació i renovació dels sectors econòmics a través de l'ús de tecnologies digitals, (2) creixement i internacionalització de la nostra indústria TIC i de continguts digitals, i (3) l'impuls a l'emprenedoria i innovació digital.

.-Crear el pla "PIME Digital" per impulsar la transformació digital de les PIMES. Inclourà incentius fiscals, assessorament, eines i ajudes per a la implantació de tecnologies digitals per a l'optimització i innovació dels processos de negoci.

.- Desenvolupar el programa "Espanya Economia 4.0" per a la modernització i dinamització dels sectors industrials tradicionals d'Espanya, amb èmfasi en l'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Energies Renovables, Turisme i Construcció, entre d'altres.

.- Desenvolupar el pla "Capacitació Digital", amb l'objectiu de formar persones i petits emprenedors en competències i habilitats digitals.

.- Desenvolupar el pla "Competències Digitals per als Treballadors" per millorar les possibilitats d'ocupabilitat i desenvolupament professional. Ho farem en coordinació amb els agents socials.

.- Millorar el marc fiscal per afavorir la reinversió i el canvi tecnològic, millorant les deduccions per reinversió en activitats d'alta i mitjana tecnologia.

.- Rebaixar el tipus d'interès dels crèdits tous del Govern d'Espanya que financen projectes de R + D + i empresarial.

.- Millorar l'entorn fiscal i financer per fer-lo accessible de forma preferent a les pimes que desenvolupin activitat innovadora vinculada a generació de llocs de treball. Rebaixar al 0% l'interès dels crèdits tous del Govern que financen projectes d'R + D empresarial.