IMG_0606

Compromisos respecte del camp, ramaderia i pesca; àmbits prioritaris amb importants efectes sobre Menorca

Respecte del Sector Primari necessitem una política integradora, moderna, eficient, transparent i generadora de riquesa i futur. La realitat i l'experiència de dècades de polítiques rurals amb governs socialistes demostren que l'articulació d'una política de base territorial i perspectiva global, recolzada en models amb alta participació social, és el camí segur per a la utilització racional dels recursos naturals, la integració de totes les polítiques sectorials en un marc comú estable i viable, i la creació d'activitat econòmica estable i sostenible.

El PSOE s'obliga a desenvolupar una política agrària compromesa, amb finançament i que aconsegueixi atacar les debilitats del nostre sistema productiu, corregeixi els seus dèficits estructurals actuals i donar suport decididament tots els nostres factors de creixement.

 

PROPOSTES:

.- Exigirem la defensa del model europeu davant els possibles acords amb tercers països i la revisió de les normes de competència per enfortir la posició dels productors en la negociació de preus.

- Aprovarem un Pla estratègic de l'agricultura i ramaderia espanyola horitzó 2.030. Elaborat des del principi de la sostenibilitat, contindrà entre altres aspectes línies de polítiques actives a favor de la dona en el camp, el relleu generacional, el manteniment dels sistemes de protecció a la producció que constitueixen la sanitat animal, vegetal i la política de foment a la contractació d'assegurances agràries.

- Estalonarem la incorporació de Joves a l'Agricultura.

- Respectant la normativa de la UE, realitzarem una política més justa de distribució d'ajudes.

- Recuperarem els instruments de polítiques de regulació de mercats que evitin l’actual volatilitat dels preus.

- Aprovarem un Pla Estratègic de l'Agricultura Ecològica que contempli els aspectes relacionats amb la producció però que abordi seriosament estratègies per al foment del consum de productes ecològics i per estalonar la seva internacionalització.

- Afavorirem estratègies per donar suport als denominats "circuits curts o circuits de proximitat” de producció i consum.

- Es plantejarà un marc específic de simplificació dins de les normes nacionals per a la producció ecològica

- S'establiran mesures d'assistència a l'exportació i protecció dels productes artesanals elaborats dins el marc de la producció ecològica.

 

-Indústria Agroalimentària:

- Incrementarem la presència dels productes espanyols en els mercats exteriors mitjançant una acció coordinada de les administracions públiques amb el sector que permeti l'obertura de nous mercats i la consolidació dels actuals.

- Assumim el compromís de lluitar contra el malbaratament d'aliments per al que elaborarem la legislació específica que asseguri aquest objectiu, fent un pas més a la situació actual que es basa en acords voluntaris entre parts.

- Elaborarem els canvis normatius necessaris per a repartir justament esforços i beneficis de la cadena alimentària. Regularem la venda a pèrdues i la figura del "mediador de contractes”.

- Dissenyarem un Pla de recuperació de races ramaderes autòctones i de suport a la ramaderia extensiva i un de selecció i recuperació de varietats locals hortofructícoles per aturar la pèrdua de patrimoni agroalimentari de qualitat.

- Fomentarem la integració cooperativa, propiciant un major grau de concentració de l'oferta que permeti una millor defensa de les rendes dels productors en el mercat.

- Prestarem una especial atenció a les Cooperatives agroalimentàries, amb l’objectiu d'aconseguir empreses més fortes, més professionalitzades i que puguin assumir el repte de vendre amb valor i el repte de la internacionalització.

- Desenvoluparem mesures que generin una discriminació positiva cap als socis cooperativistes, com les assegurances agràries, o altres.

 

  • PESCA

PROPOSTES

- Plans de recuperació fons marins, repoblar espècies, crear  reserves marines d'interès pesquer per protegir el nostre litoral i l'activitat pesquera i reconèixer el paper de guardians de la biodiversitat dels homes i dones de la mar.

- Impulsar mesures de suport al segment de flota artesanal més fràgil i de gran calat social, i als mariscadors, a través de programes de modernització dels vaixells, millores d'infraestructures i serveis en terra.

- Equiparar els drets de les treballadores i treballadors de la mar amb els altres treballadors

- Articular, conjuntament amb les CCAA, un pla d'acció amb les Confraries de Pescadors, organitzacions de productors, associacions i cooperatives per impulsar el seu paper de distribuïdor.

- Introduir les noves tecnologies en la vigilància de la pesca il·legal, reforçar els equips humans de la inspecció pesquera, i formació i informació per a la prevenció de les activitats il·lícites.