SantaRita

Ciutadella demanda que el Govern impulsi un pla de qualitat per Santa Rita i que el Consell n’asseguri l’aplicació

El Grup Socialista a l’Ajuntament de Ciutadella presentarà al proper plenari municipal una moció que pretén garantir la qualitat dels serveis d'atenció a les persones usuàries del Centre Sociosanitari de Santa Rita

 

En l’argumentari s’hi exposa com “una vegada més,” són notícia les deficiències detectades en la necessària qualitat del servei d'atenció a les persones, prestat al Centre Sociosanitari de Santa Rita, “fins tal punt què l'Associació d'usuaris residents i el Comitè d'empresa han adreçat una carta a tots els Batles de l'Illa expressant el seu malestar i el seu descontent davant la minva de qualitat en l'atenció als usuaris-residents degut a la manca de personal.”

 

També s’hi especifica el fet que els principis rectors dels Serveis Socials queden clarament definits a la Llei 4/2009, de 11 de juny, de Serveis Socials de les Illes Balears, al seu Art. 4, on diu: “Els poders públics assumeixen la responsabilitat de donar resposta als problemes socials, per la qual cosa assignen els necessaris recursos financers, humans i tècnics; regulen i supervisen els recursos privats i públics i asseguren la prestació de serveis amb qualitat tant a l’àmbit públic om al privat”.

 

A partir d’aquesta disposició legal els socialistes ciutadellencs entenen que l’administració “disposa segons el que estableix la llei, un mecanisme prou important.” Es tracta de la implantació de sistemes de gestió de qualitat dels serveis, i el Pla de Qualitat “com a instrument bàsic per assegurar el desenvolupament i l’aplicació dels criteris de qualitat.” Un Pla de Qualitat que ha de fomentar “la millora continuada de les activitats i les prestacions socials, des de la formació continuada i l’estabilitat laboral del personal professional, així com promoure la màxima participació de tots els sectors implicats en la detecció d’insuficiències i la proposta de solucions.”

 

Així mateix recorden que correspon al Govern de Balears, d’acord amb l’art. 94 de la mateixa llei de Serveis Socials establir, amb la participació dels Consells Insulars, “els criteris i els estàndards mínims i òptims de qualitat de les activitats i les prestacions de serveis socials, així com els mecanismes d’avaluació i garantia del compliment dels criteris de qualitat,” per tal de donar resposta als usuaris residents  i familiars del Centre Sociosanitari de Sant Rita.

 

Amb aquests arguments la moció del Grup Socialista a l’Ajuntament de Ciutadella proposa dos punts d’acord. En el primer s’insta al “Govern de les Illes Balears que amb la participació del Consell Insular de Menorca impulsi l’aprovació d’un Pla de Qualitat pel Centre Sociosanitari de Santa Rita de Ciutadella.” En el segon es demanda al Consell que, “mitjançant el Consorci Sociosanitari de Menorca, asseguri als mecanismes necessaris pel desenvolupament i l'aplicació del Pla” de Qualitat del Centre.