estado-social-articulo-293x162

Ampliació, recuperació i reconeixement de nous drets; un principi bàsic pel PSOE

En els darrers 4 anys i mig hem patit un fort retrocés en el reconeixement i respecte dels drets reconeguts per la Constitució. Ha succeït amb els drets relacionats amb la llibertat (la llei mordassa, la reforma del Codi Penal o la llei de seguretat privada en són casos evidents), però també amb els drets vinculats a l'Estat de Benestar. I no han estat retallades puntuals per donar resposta a la crisi. S'ha aprofitat la crisi per reduir i fins i tot eliminar molts dels drets que han estat la base del model social.

Però el PSOE sempre ha estat impulsor i garant dels drets de la ciutadania i es compromet a continuar exercint aquest compromís. L’objectiu és el de recuperar i ampliar el catàleg de drets i llibertats. Volem consolidar aquests fonaments de la convivència social.

 

PROPOSTES SOBRE LLEIS ACTUALS:
· Derogar la Llei de seguretat ciutadana –‘mordassa’- i revisió de les sancions que aquesta llei ha agreujat i el mecanisme de desjudicialització que ha introduït.
· Derogar l'article 315.3 del Codi Penal sobre l'exercici del dret de vaga.
· Modificar la Llei de Seguretat Privada per retornar a les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat la facultat exclusiva de la persecució de delictes i de la garantia de la seguretat pública.

 

PROPOSTES SOBRE NOUS DRETS:
· Reconèixer a la Constitució com a dret fonamental el dret a la protecció de la salut, amb caràcter públic, universal i gratuït.
· Incorporar a la Constitució el dret dels ciutadans a accedir a serveis socials que proporcionin una protecció adequada a tota la ciutadania.
· Reconèixer en la Constitució com a dret fonamental el dret a la protecció per la Seguretat Social davant situacions de necessitat, incloent-hi el reconeixement del dret a una renda o ingrés mínim vital de caràcter no contributiu.
· Incorporar a la Constitució una regulació específica de la igualtat entre dones i homes que s'estengui, entre altres àmbits, a l'ocupació i les condicions de treball, al dret de les dones a la seva salut i a la seva vida, a la protecció enfront de la violència de gènere, a la llibertat de decidir sobre si mateixes.
· Aprovar una Llei que garanteixi la igualtat de tracte i la no discriminació per raó de naixement, raça, sexe, religió, convicció o opinió, edat, discapacitat, orientació sexual, malaltia, o qualsevol altra circumstància personal o social.
· Aprovar una Llei per a la Igualtat efectiva de lesbianes, gais, transexuals, bisexuals i intersexuales.
· Aprovar una Llei Integral Contra els Delictes d'Odi amb mesures de prevenció, sensibilització i sanció, així com d'ajuda, denúncia i atenció a les víctimes.
· Reconèixer el dret a una mort digna, establint el dret del pacient a decidir sobre la continuïtat dels seus tractaments.
· Reconèixer el dret a l'obtenció de beques d'estudi amb la sola condició de complir els requisits de renda, patrimoni i, si escau, acadèmics, que la llei estableixi.
· Estendre el dret a l'educació fins a incloure l'escolarització universal de 0 a 3 anys.
· Aprovar una Llei per regular el desenvolupament dels drets digitals, amb inclusió del dret a la privacitat i protecció de dades personals i dret a l'oblit.
· Reconèixer el dret d'accés a la informació pública.
· Elaborar una Llei sobre el Dret d'Accés a la Cultura que defineixi les prestacions bàsiques d'accés als serveis culturals per a tota la ciutadania.
· Elaborar un nou Codi de Consum que inclogui instruments adequats per a la protecció dels consumidors de manera integral.

. Elaborar normativa marc per a la Inclusió Laboral de Persones amb Discapacitat.
· Incloure, en la tutela constitucional del dret al treball, referència expressa al
dret a la tutela judicial en cas d'acomiadament injustificat i al dret a la seguretat, salut i dignitat en el treball.
· Proposar la redefinició del dret a l'habitatge en la Constitució, per garantir-ho de manera efectiva amb obligacions concretes per als poders públics, especialment en casos de desnonament de persones en situació de vulnerabilitat.
· Ampliar la protecció a les famílies, inclòs les noves formes de convivència, amb especial atenció a la conciliació de la vida familiar i laboral.
· Blindar el Sistema Públic de Serveis Socials com a Quart Pilar de l'Estat del Benestar, incorporant a la Constitució el dret a accedir a serveis socials que proporcionin una protecció adequada a tota la ciutadania