IMG_1757 (2)

Ajustar les cotitzacions als ingressos reals, reduir tràmits, millor finançament i apostar per la innovació i la desestacionalització, compromisos amb empresaris i autònoms

Els i les socialistes considerem imprescindible la suma d’esforços entre petits empresaris, autònoms i treballadors per poder abordar de la manera més eficaç possible un dels principals reptes, la consolidació de la reactivació econòmica i que aquesta es tradueixi en una millora de les condicions de vida de la ciutadania i en una major cohesió social. El candidat al Senat, Miquel Company, ho ha concretat exposant que  la “millora de la productivitat és necessària per incrementar les rendes, tant d’empresaris com de treballadors. Els socialistes volem potenciar aquesta millora, però no a costa dels salaris ni de la qualitat de l’ocupació.” Per això  proposem a autònoms i petits empresaris, entre d’altres mesures:

 

- Facilitar que el pagament d’impostos dels emprenedors i la cotització a la Seguretat Social dels autònoms s’ajustin als ingressos realment percebuts.

 

- Reformar de la Llei de Segona Oportunitat perquè sigui un mecanisme realment eficaç.

 

- Impulsar una línia ICO (Institut de Crèdit Oficial) per a noves empreses, dedicada a cobrir el finançament d'inversió i liquiditat de les empreses, en particular PIMES, amb un any de carència per a la devolució del crèdit.

 

- Crear vivers d'empreses específics pel microempreniment als Parcs Científics i Tecnològics, que permetin establir sinergies entre empreses.

 

- Reduir i simplificar els tràmits i costos administratius per a la creació d'empreses,

 

.- Substituir el sistema de llicències per un sistema d'acreditacions.

 

.- Estendre el silenci administratiu positiu i la Declaració Responsable de l'empresariat per començar a operar.

 

.- Reforçar la complementarietat entre la promoció exterior dels productes espanyols i el paper que els turistes que visiten Espanya poden exercir també com a ambaixadors dels productes de consum espanyols.

 

.-  Rebaixar les barreres (burocràtiques, fiscals i laborals), que impedeixen o dificulten la seva creació.

 

.- Fomentar les agrupacions sectorials a partir de parcs tecnològics o industrials, dotant-los d'un important suport financer.

 

.- Implantar un règim sancionador en matèria de morositat.

 

.- Revaloritzar l'oferta turística, promovent el desenvolupament de productes de més valor afegit i capacitat desestacionalitzadora,

 

.- Impulsar una política de rehabilitació i valorització integral del litoral (espais públics, edificacions residencials i instal·lacions turístiques), que reorienti el model de creixement posant el focus en la rehabilitació de l'oferta existent i eliminació de l'oferta que no compleix les exigències mínimes legals.

 

.- Establir compromisos per reduir la càrrega ecològica.

 

.- Reforçar l'ICEX: Dins d'Espanya Global i reconduir la seva activitat de la Generalitat a l'especialització i concentració de la seva acció. Anualment s'establirà un pla d'acció rotatori a un nombre escollit de països i sectors.

 

 

.- Estalonar un nou model econòmic basat en l'Economia Digital i la Societat de la Informació que impulsi la transformació digital de les PIMES. El pla inclourà incentius fiscals, assessorament, eines i ajudes per a la implantació de tecnologies digitals per a l'optimització i innovació dels processos de negoci. També s’aposta per un pla "Capacitació Digital", amb l'objectiu de formar persones i petits emprenedors en competències i habilitats digitals.